Zmiana prawa Biuro ds. Przestępczości Zorganizowanej będzie się teraz mieściło w Prokuraturze Krajowej. Likwidacji ulegną tego rodzaju wydziały w prokuraturach apelacyjnych.

Nowe rozporządzenie ministra sprawiedliwości stanowiące regulamin wewnętrznego urzędowania prokuratur powszechnych weszło w życie z dniem ogłoszenia, czyli 18 września 2007 r. Przepisy rozporządzenia regulują organizację Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej w Prokuraturze Krajowej. Jednocześnie znosi się takie wydziały w prokuraturze apelacyjnej. Takie rozwiązania mają przyspieszyć decyzje i postępowania w sprawach dotyczących przestępstw mafijnych. Powinno to również zminimalizować podporządkowanie prokuratorów działających w nowym biurze, ponieważ podlegają oni obecnie jedynie prokuratorowi krajowemu. Tym samym swoje decyzje będą teraz konsultowali tylko z jednym przełożonym - uważa sędzia Sławomir Różycki z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zmienia się również forma nadzoru nad postępowaniem prokuratorskim. Do tej pory miało ono charakter o wiele bardziej władczy. Teraz będzie miało w większym stopniu charakter konsultacyjny. Wewnętrzny nadzór służbowy będzie jednak nadal sprawowany m.in. przez aprobatę prokuratora bezpośrednio przełożonego lub jego zastępcy. Udzielenie aprobaty lub jej odmowa nastąpi przez zamieszczenie na rękopisie albo odpisie pisma procesowego odpowiedniej adnotacji, daty i podpisu oraz pieczęci służbowej. Prokurator bezpośrednio przełożony może zarządzić na okres do pół roku objęcie aprobatą wszystkich lub niektórych pism procesowych dotyczących zawierających postanowienia o zawieszeniu postępowania i kończących postępowania przygotowawcze. Poza tym prokuratorzy - na polecenie przełożonego, muszą wykonywać również obowiązki, które nie należą do ich obowiązków określonych podziałem czynności. W przypadkach niecierpiących zwłoki mają pracować także poza czasem urzędowania.

DOBROMIŁA NIEDZIELSKA-JAKUBCZYK

dobromila.niedzielska@infor.pl

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 27 sierpnia 2007 r. regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. nr 169, poz. 1189).