Sentencja

Według słownikowej definicji pieniądz to środek płatniczy przyjmowany w zamian za towary, usługi lub zwalniający od zobowiązań. Nie ma podstaw, aby pojęcie to inaczej rozumieć na gruncie art. 26 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

SYGN. AKT I SA/Bk 290/05

Organ podatkowy zakwestionował dokonane przez podatników odliczenie od dochodu kwot darowizn przekazanych na cele kultu religijnego. Małżonkowie przedstawili oświadczenie o przyjęciu darowizny w dolarach i euro. Organ podatkowy stwierdził, że zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu z 2002 roku, jeśli przedmiotem darowizny były pieniądze, to wysokość wydatków ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Ponieważ podatnicy nie dokonali wpłaty w tej formie, odliczenie im nie przysługuje.

W skardze podatnicy zarzucali, że w całym polskim systemie prawnym przez pojęcie pieniądz ustawodawca rozumie tylko złotówki będące prawnym i powszechnym środkiem płatniczym. Zagraniczne środki płatnicze są natomiast wartościami dewizowymi.

Sąd nie zgodził się z taką interpretacją i oddalił skargę małżonków. Ani przepisy ustawy podatkowej, ani inne akty prawne nie zawierają legalnej definicji pojęcia pieniądz. Jednak według słownikowej definicji pieniądz to środek płatniczy przyjmowany w zamian za towary, usługi lub zwalniający od zobowiązań. Moneta lub banknot. Pieniądz w rozumieniu przepisu to nie tylko złote, ale także inne waluty, w tym dolary oraz euro. Zdaniem sądu przekazanie darowizny pieniężnej (bez względu na walutę) z pominięciem rachunku bankowego obdarowanej parafii nie może w świetle przywołanych przepisów obniżać dochodów przed opodatkowaniem. Sąd podkreślił, że to podatnik, chcąc skorzystać z odliczenia, powinien wypełnić wszystkie stawiane przez ustawę warunki.

Michał Stuczyński

gp@infor.pl