■  PIENIĄDZE DLA WOJEWÓDZTW

Ponad 6 mld 716 mln euro trafi w latach 2007-2013 do pięciu województw: dolnośląskiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Komisja Europejska zatwierdziła regionalne programy operacyjne (RPO) dla tych regionów - poinformowała komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Huebner na konferencji prasowej w Krynicy. Trwają negocjacje w sprawie programów regionalnych dla pozostałych 11 województw. W latach 2007-2013 do 16 województw w ramach RPO trafi łącznie ok. 15,9 mld euro.

■  FINANSOWANIE EDUKACJI

W latach 2007-2013 na wsparcie edukacji przeznaczymy pięciokrotnie więcej środków niż dotychczas - poinformowała minister Grażyna Gęsicka. Na projekty z zakresu edukacji wydane będzie w kolejnych 7 latach ok. 13 mld zł z regionalnych programów operacyjnych i Programu Kapitał Ludzki. W perspektywie finansowej 2004-2006 w ramach ZPORR i SPO RZL podpisane zostały umowy o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji na kwotę 2,7 mld zł.

■  PROMOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Komisja Europejska po raz kolejny ogłosiła konkurs „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” promujący nowatorskie i efektywne inicjatywy wspierania przedsiębiorstw i przedsiębiorczości. W tym roku do Ministerstwa Gospodarki wpłynęło 36 wniosków konkursowych z 10 województw. Zgłoszenia będą oceniane pod względem oryginalności i wykonalności, ich wpływu na lokalną gospodarkę, poprawy relacji pomiędzy lokalnymi partnerami, uniwersalności i możliwości zastosowania go w innych regionach Europy.

■  POZIOM REFUNDACJI

Kwota wydatków wypłaconych beneficjentom z kont programowych wzrosła w lipcu 2007 r. o ponad 1 mld zł do poziomu 16,79 mld zł, co stanowi 51,7 proc. alokacji dostępnej dla Polski na lata 2004-2006. W ramach wszystkich programów operacyjnych perspektywy finansowej 2004-2006 do końca lipca 2007 r. beneficjenci złożyli poprawne formalnie wnioski o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE o wartości 73,2 mld zł, co stanowi 225,3 proc. alokacji dla Polski na lata 2004-2006.

■  ZMIANY W PROCEDURACH

Zaakceptowana została nowa wersja procedury przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2007 (część 83, poz. 8) dla programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w ramach NSRO 2007-2013. Wprowadzone zmiany sprowadzają się w znacznej mierze do uzupełnienia formularza wniosku o uruchomienie rezerwy celowej dla projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych: PO KL, PO IG, PO IiŚ, PO PT, PO RPW, RPO (projekty realizowane przez państwowe jednostki budżetowe), Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

■  ŚRODKI Z MECHANIZMU

Polska jest w połowie okresu wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Polsce. Dotychczas odbyły się dwa nabory wniosków - poinformował wiceminister rozwoju regionalnego Janusz Mikuła.

Pierwszy nabór na kwotę ponad 195 mln euro odbywał się w okresie wrzesień-listopad 2005 r., drugi trwał od stycznia tego roku i zakończył się w kwietniu 2007 r. Do zagospodarowania w drugim naborze jest ponad 176,8 mln euro. Trzeci, ostatni nabór, na kwotę 73 mln euro, planowany jest na przełom 2007 i 2008 roku

Źródło: PAP, MRR