ZMIANA PRAWA

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało dwa projekty rozporządzeń o zatrudnieniu skazanych. Na koszty zatrudnienia skazanych składają się: składki na ubezpieczenie, koszty szkoleń, badań lekarskich, środków BHP. Dziś ponoszą je gminy.

- Koszty związane z zatrudnianiem skazanych powodują, że gminy nie wykazują zainteresowania ich pracą - mówi Leszek Świętalski, członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP.

Projektowane przepisy wpłyną na zwiększenie liczby orzekanych przez sądy kar ograniczenia wolności, która jest pożyteczną alternatywą kary więzienia lub grzywny.

- Sędziowie nie spieszą się z orzekaniem obowiązku nieodpłatnej pracy na cele społeczne. Pokutuje przekonanie, że kara ta nie jest wykonywana - mówi sędzia Maciej Gruszczyński, wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście.

Najważniejsza zmiana znalazła się w projekcie rozporządzenia w sprawie warunków i trybu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną pracę na cele społeczne. Dziś koszty ubezpieczenia ponosi podmiot zatrudniający skazanego. Po wejściu w życie nowelizacji rozporządzenia obowiązek ten przejdzie na Skarb Państwa. Drugi projekt rozporządzenia w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, proponuje rozwiązania zmniejszające koszty zatrudniania skazanych. Jednym z nich jest ograniczenie obowiązku podmiotu zatrudniającego skazanego do zaopatrywania go w odzież ochronną i obuwie. Ma to mieć miejsce tylko wówczas, gdy jest to niezbędne, a decydować ma charakter wykonywanej pracy. Natomiast zakres szkolenia BHP ma odpowiadać charakterowi pracy skazanego.

Istotną zmianą jest wyeliminowanie ponoszenia przez gminy kosztów badań lekarskich skazanych. To na skazanym będzie ciążył obowiązek zapłaty za badanie i udowodnienia, że stan jego zdrowia nie pozwala mu na wykonywanie orzeczonej pracy.

1,5 mln zł wynosi łączny roczny koszt ubezpieczenia skazanych na karę ograniczenia wolności