POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE

O tym, czy konkretne orzeczenie sądu ma charakter wyroku, czy też postanowienia, decyduje treść rozstrzygnięcia, a nie forma, którą nadał mu Sąd. Tak więc orzeczenie zawierające rozstrzygnięcie co do istoty sprawy sądowoadministracyjnej jest w rzeczywistości wyrokiem, choćby sąd nazwał je wadliwie postanowieniem i odwrotnie - jeśli sąd w określonej kwestii, dla której rozstrzygnięcia przewidziana jest forma postanowienia, rozstrzyga wyrokiem, to rozstrzygnięcie to nie traci charakteru postanowienia.

Wniosek skarżącego, o jakim mowa w art. 55 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) należy merytorycznie rozpatrzyć, niezależnie od momentu wykonania przez organ ciążącego na nim z mocy art. 54 par. 2 tej ustawy obowiązku. Wymierzenie organowi grzywny nie ma jedynie na celu dyscyplinowania organu, ale stanowić ma również sankcję za naruszenie podstawowego prawa jednostki do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Sformułowania zawarte w treści art. 55 par. 1 prowadzą do wniosku, że wyłączną, materialnoprawną przesłanką do wydania orzeczenia o wymierzeniu organowi grzywny jest niewypełnienie obowiązków określonych w art. 54 par. 2 w terminie przewidzianym w tym przepisie.

Przepis art. 55 par. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie obliguje sądu do wymierzenia grzywny. Kwestia ta pozostawiana jest uznaniu sądu orzekającego. Sąd może orzec o wymierzeniu organowi grzywny. Oznacza to, iż przy rozstrzygnięciu wniosku skarżącego należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, tj.: przyczyny niewypełnienia obowiązków, czas, jaki upłynął od wniesienia skargi, oraz okoliczność, czy organ przed rozpatrzeniem wniosku obowiązek wypełnił i wyjaśnił powody niedotrzymania terminu.

WSA OLSZTYN SYGN. AKT II SA/Ol 10/06

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Zmiana ustroju sądownictwa administracyjnego po doręczeniu decyzji zawierającej pouczenie i zastosowanie się strony do tego pouczenia nie może ostatecznie doprowadzić do pozbawienia jej prawa do sądu. Jeżeli z treści pełnomocnictwa można było ponad wszelką wątpliwość wywieść wniosek, że było to umocowanie do reprezentowania strony przed sądem administracyjnym, a tym samym do sporządzenia i wniesienia skargi na ostateczną decyzję wydaną w toku postępowania administracyjnego, pełnomocnictwo to w odniesieniu do decyzji doręczonej przed tym dniem mogło zostać potraktowane jako tożsame z pełnomocnictwem do reprezentowania strony przed sądami administracyjnymi, których ustrój uległ zmianie po dniu 1 stycznia 2004 r.

NSA SYGN. AKT I FSK 99/05

KOSZTY SĄDOWE

Nie ma obowiązku uiszczenia opłaty od apelacji małżonek, który zaskarża wyrok orzekający rozwód jedynie w części rozstrzygającej o kosztach utrzymania i wychowania małoletniego dziecka, domagając sie podwyższenia zasądzonej kwoty (art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. nr 167, poz. 1398 z późn. zm.).

SN SYGN. AKT III CZP 43/07

POSTĘPOWANIE CYWILNE

Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie, w której powód - ze względu na niekorzystne dla niego rozstrzygniecie Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie - dochodzi świadczenia pieniężnego z tytułu represji nazistowskich.

SN SYGN. AKT III CZP 152/06

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

Kto zarzuca nieuczciwą konkurencję przez naruszenie dobrych obyczajów, sam powinien ich przestrzegać.

S. APEL. WARSZAWA SYGN.AKT I ACa 868/06