Wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest odpowiedzią na pytanie prawne jednego z sądów karnych. Trybunał zgodził się, że przepisy kodeksu karnego skarbowego w zakresie, w jakim dopuszczają możliwość zastosowania w stosunku do tej samej osoby za ten sam czyn najpierw grzywny, a potem dodatkowo orzeczenia o przepadku przedmiotów wykroczenia skarbowego, narusza konstytucyjne zasady państwa prawnego oraz prawa do sądu.

Orzeczenie TK ma charakter zakresowy i oznacza, że po wejściu w życie wyroku niemożliwe będzie zastosowanie w stosunku do sprawcy ukaranego grzywną nałożoną prawomocnym mandatem dodatkowo przepadku przedmiotów. To narusza zakaz podwójnego karania za ten sam czyn. Jak wyjaśnił Trybunał, orzeczenie oznacza ponadto, że w sytuacjach, w których przepisy kodeksu skarbowego przewidują obligatoryjny przepadek przedmiotów, zastosowanie postępowania mandatowego będzie wykluczone.

Wyrok jest ostateczny.