W sobotę zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury z 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. nr 48, poz. 284).

Na nowo zakładanym cmentarzu należy oprócz miejsca przeznaczonego na groby ziemne i murowane oraz miejsca do składania szczątków w katakumbach i kolumbariach (budowlach z niszami przeznaczonymi do składania urn) zapewnić drogi i ciągi piesze, miejsca przeznaczone na gromadzenie odpadów umożliwiających ich selektywną zbiórkę, punkty czerpalne wody i teren pod kostnicę lub dom przedpogrzebowy, a w przypadkach uzasadnionych potrzebami lokalnymi również miejsce pod kaplicę i zaplecze administracyjno-gospodarcze.

Na terenie cmentarza muszą znajdować się także ustępy oraz miejsca postojowe, jeżeli nie zapewniono ich poza terenem.

Miejsce przeznaczone na groby, katakumby i kolumbaria stanowią powierzchnię grzebalną cmentarza. Są to groby ziemne, murowane i rodzinne. Wymiar grobu zależy od tego, jaką składa się w nim trumnę: ze zwłokami osoby dorosłej czy dziecka, bądź urnę. Natomiast groby przeznaczone do złożenia kilku urn nie mogą mieć wymiarów większych niż pojedyncze murowane.

W grobach ziemnych i murowanych wprawdzie dozwolony jest pochówek zwłok piętrowo, ale skorzystanie z tej możliwości zależy od warunków gruntowych i wodnych terenu.

Aby ustalić wielkość powierzchni, jaką trzeba na cmentarzu przeznaczyć na groby, uwzględnia się przewidywalną przeciętną roczną liczbę pochówków na tym cmentarzu.