ZMIANA PRAWA

Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji kodeksu karnego, który zakłada, że sądy polskie będą stosować względem skazanego zasadę wzajemnego wykonywania orzeczeń dotyczących kar oraz środków pieniężnych.

Procedura przyśpieszona

Zgodnie z projektowanymi przepisami polski sąd będzie mógł wystąpić do sądu państwa UE, w którym osoba skazana ma stałe lub tymczasowe miejsce pobytu bądź prowadzi działalność zawodową, o bezpośrednie wykonanie prawomocnych orzeczeń zasądzających grzywny, kary pieniężne orzekane wobec podmiotów zbiorowych, nawiązki lub świadczenia pieniężne oraz koszty sądowe.

- Sąd polski będzie mógł wystąpić o wykonanie przepadku mienia do równoważnego sądu w innym kraju członkowskim wobec skazanego polskim wyrokiem, jeżeli dowie się, że osoba ta ma jakieś dochody lub majątek w innym państwie członkowskim - tłumaczy sędzia Rafał Kierzynka, współautor projektu.

- Organ państwa członkowskiego będzie zobowiązany do wpłaty na rachunek sądu polskiego, który wydał orzeczenie o konfiskacie, połowę kwoty uzyskanej tytułem wykonania konfiskaty. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy kwota ta przewyższy równowartość 10 tys. euro - wyjaśnia sędzia Sławomir Różycki z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Inne zmiany

Nowelizacja zakłada także zmiany dotyczące zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej. Pojęciem treści pornograficznych objęto także wygenerowane komputerowo realistyczne wizerunki wirtualnych osób w sytuacjach mających charakter pornograficzny.

- Zmiany ułatwią nam walkę z seksualnym wykorzystywaniem małoletnich za pomocą internetu - przyznaje nadkomisarz Zbigniew Urbański z Komendy Głównej Policji.

Przewidziano również, że osoba pokrzywdzona w dzieciństwie czynem na tle seksualnym w ciągu pięciu lat od uzyskania pełnoletności będzie mogła ujawnić przestępstwo, co spowoduje przeprowadzenie postępowania karnego. Projekt przewiduje, że penalizacji będą podlegać czyny polegające na nielegalnym dostępie do systemu informatycznego.