Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt nowelizujący ustawę o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2006 r. nr 143, poz. 1027). Dzięki zmianom wyeliminowana zostanie konieczność obecności dzieci do pięciu lat przy składaniu wniosków o wydanie dla nich paszportu. Ponadto osoby przebywające za granicą nie będą już musiały osobiście składać w konsulatach wniosków o wydanie tymczasowego paszportu.

Ułatwienia dla opiekunów

Nowelizacja rozszerza krąg podmiotów uprawnionych do ulgi w opłacie za wydanie paszportu. Po zmianie przepisów o 50 proc. mniej zapłacą wszystkie osoby małoletnie, a nie tylko uczniowie i studenci.

- Nie ma uzasadnienia pozbawienie osób małoletnich, które nie chodzą jeszcze do szkoły, możliwości otrzymania paszportu za pobraniem ulgowej opłaty paszportowej - czytamy w uzasadnieniu resortu.

Projekt zwalnia małoletniego do ukończenia piątego roku życia z obowiązku obecności przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu.

Konieczność obecności takich osób jest w znacznym stopniu kłopotliwa i dla rodziców, i dla małoletnich. Była również przedmiotem wystąpień rzecznika praw obywatelskich.

Po wejściu w życie nowych przepisów osoby małoletnie oraz ubezwłasnowolnione całkowicie, które ukończyły 13 lat, nie będą już musiały być obecne przy odbiorze wystawionych dla nich paszportów. Dziś muszą być obecne w takiej sytuacji.

Obecność tych osób nie jest niezbędna, a dane zawarte w dokumencie paszportowym mogą sprawdzić rodzice lub opiekunowie.

Po zmianie przepisów obywatele polscy przebywający za granicą będą mogli zostać zwolnieni przez polskiego konsula od obowiązku osobistego złożenia wniosku o wydanie paszportu tymczasowego.

Autorzy projektu wyjaśniają, że dotychczasowa praktyka wielu organów paszportowych za granicą wykazała, iż wymóg osobistego składania wniosku jest w istotnej części przypadków niemożliwy do spełnienia.

Bez stawiennictwa w urzędzie

Konsul będzie mógł zwolnić z tego obowiązku wówczas, gdy w danym państwie nie będzie polskiego urzędu konsularnego lub obywatel polski znajdzie się w warunkach uniemożliwiających lub znacznie utrudniających osobiste złożenie wniosku.

OPŁATY ZA WYDANIE PASZPORTU

• 140 zł - za paszport ważny dziesięć lat

• 30 zł - za paszport dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły dziesięciu lat

• 60 zł - za paszport dla dzieci, które ukończyły siedem lat, a nie ukończyły 13 lat

• 30 zł - za paszport tymczasowy dla dzieci

• 45 zł - za paszport tymczasowy dla pozostałych osób

malgorzata.kryszkiewicz@infor.pl