Z końcem lutego krajowe spółki kapitałowe mają takie same prawa jak te, które uczestniczą w przejęciach, fuzjach i podziałach transgranicznych. Zmiany wprowadzone do kodeksu spółek handlowych, które wchodzą w życie 28 lutego, adresowane są zarówno do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i akcyjnych. Podstawowym warunkiem uproszczenia procedury - zarówno połączeniowej, jak i powodującej podział - jest uzyskanie na takie przekształcenie zgody wszystkich wspólników. Dotyczy to zarówno analizy planu połączenia, jak i wydawania opinii przez biegłego rewidenta.

Nowy art. 5381 k.s.h. dotyczy podziałów. Sporządzenie oświadczenia z informacją o stanie księgowym spółki na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie tego planu, podobnie jak badanie planu podziału przez biegłego rewidenta, a także jego opinia, nie będą już wymagane.

Podstawa prawna

• Art. 1 pkt 17-19 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 r. nr 13, poz. 69).