Osoby, które odziedziczyły spadek, muszą uregulować długi spadkowe. Należą do nich m.in. wydatki związane z pogrzebem spadkodawcy, jego ostatnią chorobą, a nawet koszty remontu mieszkania, które zajmował. Nie mogą też skutecznie zabronić wypłaty z rachunku w banku określonej kwoty wskazanej przez spadkodawcę w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Natomiast osoba, która odziedziczyła mieszkanie spadkodawcy, musi umożliwić wdowie lub wdowcowi oraz innym osobom bliskim spadkodawcy na korzystanie z niego oraz z urządzeń domowych jeszcze przez trzy miesiące.

Koszty pogrzebu i choroby

Osoba, która pokryła koszty pogrzebu spadkodawcy oraz koszt nagrobka, ma prawo żądać od spadkobierców zwrotu poniesionych wydatków. Gdyby zaś koszty te poniósł jeden ze spadkobierców, to powinien rozliczyć je z pozostałymi przy dziale spadku.

Długiem spadkowym są koszty pogrzebu poniesione w zakresie odpowiadającym zwyczajom przyjętym w środowisku, w którym przebywał spadkodawca. Przy obliczaniu ich wysokości należy wziąć to pod uwagę. Na poczet tego długu zalicza się też koszty kremacji zwłok, jeżeli spadkodawca wyraził taką wolę, oraz wystawienie nagrobka, pod warunkiem że w środowisku spadkodawcy zwyczajem jest wystawianie go. Wartość i rodzaj nagrobka powinny też odpowiadać zwyczajom przyjętym w środowisku spadkodawcy.

Natomiast koszty pogrzebu nie są długiem spadkowym i nie wchodzą do spadku wówczas, gdy na określonych osobach ciąży obowiązek pokrycia ich.

Zobacz więcej w e-wydaniu Gazety Prawnej.