Jest już nowy projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (miał się nim zająć wczoraj rząd). Jedna z projektowanych zmian umożliwia organom gospodarującym nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego sprzedawanie najemcom bez konieczności przeprowadzania przetargu także budynków o charakterze użytkowym, w których znajduje się tylko jeden lokal. Do tej pory w takim trybie podmioty publiczne sprzedawały najczęściej lokale użytkowe położone w budynkach wielolokalowych.

Dzięki zmianie możliwe będzie również bez konieczności przeprowadzania przetargu zbywanie budynków, w których znajduje się tylko jeden lokal użytkowy, zajmowany w całości przez jednego najemcę.

Kolejną ważną zmianą jest przepis wprowadzający obowiązek zawierania przez podmioty publiczne w trybie przetargu umów użytkowania lub dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony. Istotna zmiana dotyczy warunków i zasad udzielania bonifikat od ceny nieruchomości zbywanych przez podmioty publiczne.

Po wejściu w życie planowanej nowelizacji zgoda na udzielenie bonifikaty będzie mogła mieć zarówno charakter ogólny, jak i dotyczyć konkretnej nieruchomości.

Warto także zaznaczyć, że jeżeli zmiany zostaną uchwalone, starosta zostanie zobligowany do wszczęcia postępowania o wywłaszczenie po bezskutecznym upływie dwumiesięcznego terminu do zawarcia umowy o nabycie praw do nieruchomości. Dotychczas starosta nie musiał wszczynać takiego postępowania, co opóźniało realizację celów publicznych.