Skierowanie wniosku do komornika wiąże się z koniecznością poniesienia przez powoda kosztów wykonania zabezpieczenia przewidzianych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Uprawniony musi liczyć się z koniecznością uiszczenia komornikowi opłaty w wysokości 2 proc. wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, jednak opłata ta nie może być mniejsza niż 3 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia.

Co istotne do czasu uiszczenia wymienionej opłaty komornik nie dokonuje zabezpieczenia (art.45 wspomnianej powyżej ustawy).

Powód ma jednak możliwość odzyskania wymienionych kosztów postępowania zabezpieczającego. Na podstawie art. 770 k.p.c. komornik może tylko ustalić koszty wykonania zabezpieczenia, nie jest natomiast władny orzec, kto te koszty ma ponieść, gdyż rozstrzygnięcie w tym względzie należy do sądu.

Dlatego z wnioskiem o przyznanie kosztów postępowania zabezpieczającego wystąpić należy do sądu, który wydał nakaz.

Czytaj więcej we wtorkowym Tygodniku Prawa Gospodarczego