Minister finansów przedstawił rzecznikowi praw obywatelskich swoje stanowisko w sprawie projektu zmian rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. W piśmie MF zapewniło, że w toku prac między resortem finansów a resortem rozwoju regionalnego wypracowane zostały zmiany, które poszerzą krąg beneficjentów pomocy unijnej. Zmiany zawarte w projekcie w szczególności zakładają rezygnację z ograniczenia katalogu beneficjentów, którzy mogą otrzymać dofinansowanie realizowanego projektu w formie zaliczki. Z rozporządzenia zniknąć ma przepis, który obecnie określa, kto może otrzymać dofinansowanie w formie zaliczki. W ocenie MF umożliwi to udzielanie wsparcia w tej formie szerszej grupie podmiotów.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów w pełni zgodziło się ze stanowiskiem rzecznika, że pełne wykorzystanie środków europejskich jest szczególnie ważnym zadaniem rządu i powinno stanowić jeden z jego priorytetów. W odpowiedzi ministerstwa podkreślono, że resort zdaje sobie sprawę z sytuacji, w jakiej znajduje się wielu obecnych i przyszłych beneficjentów. W pełni też popiera działania przyjęte przez ministra rozwoju regionalnego w celu ułatwienia im otrzymania dotacji funduszy. Jednak minister finansów podkreślił też, że wszelkie podejmowane przezeń działania musi wykonywać z uwzględnieniem obowiązku czuwania nad stanem finansów publicznych państwa. Musi więc czuwać nad kształtowaniem tworzonych przepisów prawnych, tak aby zapewniały one celowe, rzetelne i gospodarne wydatkowanie środków publicznych.

Więcej: www.rpo.gov.pl