Organami gminy są rada gminy oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta). Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Z kolei zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy. Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy, która obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Administracyjnego w eGP