Nowe prawo

Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, która weszła w życie 13 stycznia 2009 r., Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi ewidencję papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej z wyjątkiem tych, których emitentem są Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski. Komisja dokonuje wpisu do ewidencji na podstawie zawiadomienia o zakończeniu subskrypcji albo sprzedaży papierów, zaś gdy nie została przeprowadzona oferta publiczna, na podstawie zawiadomienia o ich dopuszczeniu do obrotu giełdowego. Wysokość opłaty ewidencyjnej zależy od wielkości emisji oraz ceny emisyjnej. Pomimo że, zgodnie z nowym brzmieniem ustawy, jej wysokość została dwukrotnie obniżona, stanowi ona każdorazowo koszty rzędu kilku tysięcy złotych. Wybór przez zarząd emitenta formy oświadczenia oznacza zatem znaczne oszczędności.

Aby skorzystać z możliwości uniknięcia opłaty ewidencyjnej, emitent powinien złożyć stosowne oświadczenie, że papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej obejmie wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego. Jego kopię należy dołączyć do wniosku o wpisie do ewidencji. Decyzja o skorzystaniu z prawa należy do emitenta. Jeżeli nie zechce z niego skorzystać, może wnieść stosowną opłatę zgodnie z dotychczasowymi zasadami, tj. dołączając do wniosku o wpis kopię dowodu jej uiszczenia.

- Emitent powinien pamiętać, że mimo podjęcia powyższych kroków będzie musiał wnieść opłatę ewidencyjną, jeżeli papiery wartościowe, które były przedmiotem oferty publicznej, nie zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia ich subskrypcji - przypomina aplikant adwokacki Rafał Syska.