Wielu rodziców chce przekazać nieruchomość dziecku, aby ułatwić mu start w przyszłości. Przepisanie domu lub mieszkania może mieć różną formę. Do wyboru są trzy możliwości: poprzez testament, umowę darowizny lub umowę dożywocia. Czym różnią się poszczególne rozwiązania? O jakich prawnych aspektach należy pamiętać, gdy już dokonamy wyboru? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Uregulowanie spraw własnościowych w rodzinie to ważna kwestia i warto ją dobrze przemyśleć, a także orientować się w przepisach i możliwościach, dzięki którym zgodnie z prawem można podzielić majątek między swoje potomstwo. Znajomość uwarunkowań prawnych pozwoli wybrać najlepsze w danym przypadku rozwiązanie przekazania majątku na rzecz najbliższych.

Darowizna, czyli często zawierana umowa pomiędzy najbliższą rodziną

Darowizna to nieodpłatne przekazanie danego składnika majątku na rzecz drugiej osoby. Mogą to być m.in. nieruchomości.W tym przypadku umowa darowizny powinna zostać sporządzona przez notariusza, a do jej przygotowania potrzebne są następujące dokumenty: akt własności i aktualna wycena mieszkania, numer księgi wieczystej, zaświadczenie o uregulowaniu podatku od darowizny lub o prawie do zwolnienia z opłaty. Dzieci darczyńcy są zwolnione z konieczności regulowania podatku. Nie muszą również zgłaszać darowizny mieszkania do urzędu skarbowego, ponieważ zrobi to za nich notariusz.

Koszty notarialne przy darowiźnie mieszkania uzależnione są od jego wartości. Maksymalne stawki taksy notarialnej określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i wynoszą dla przykładowo podanych kwot:

  • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
  • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

Decyzję o podpisaniu umowy darowizny warto dobrze przemyśleć, ponieważ cofnąć ją można tylko w szczególnych okolicznościach.Kiedy jest to możliwe? Czy pogorszenie się sytuacji majątkowej darczyńcy ma wpływ na już wykonaną darowiznę? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz tutaj>>

Umowa dożywocia możliwa tylko gdy dzieci są pełnoletnie

Umowa dożywocia jest często zawierana w sytuacji, gdy rodzice chcą przekazać dzieciom dom lub gospodarstwo i jednocześnie myślą o tym, by zabezpieczyć swój byt na przyszłość. Można ją zastosować tylko w przypadku pełnoletnich potomków. Obdarowane nieruchomością dziecko jest wówczas zobowiązane do określonych świadczeń na rzecz rodzica, który przepisał nań ową nieruchomość. To m.in. zapewnienie miejsca zamieszkania, zaspokojenie wszystkich podstawowych potrzeb – zapewnienie wyżywienia, odzieży, jak również opieki podczas choroby oraz pochówku po śmierci.

Umowa dożywocia musi zostać zawarta w formie notarialnej. Notariusz za dokonane czynności pobierze opłatę zależną od wartości nieruchomości oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Po wystawieniu aktu notarialnego koniecznie będzie złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej, w którym określony zostanie nowy właściciel.

Tu znajdziesz szczegółowe informacje, kiedy i jak sporządzić umowę dożywocia>>

Testament, czyli przekazanie majątku po śmierci spadkodawcy

Główne różnice pomiędzy testamentem a darowizną dotyczą momentu, w którym następuje bezpłatne przekazanie określonych składników majątku. W pierwszym przypadku ma to miejsce po śmierci spadkodawcy, natomiast darowizna pozwala na obdarowanie ze skutkiem natychmiastowym.

Testament u notariusza czy własnoręczny? Sprawdź, jakie są różnice, korzyści, opłaty>>

Testament powinien zawierać pełne dane osoby, która ma odziedziczyć nieruchomość, datę jego sporządzenia oraz odręczny podpis spadkodawcy. Najbezpieczniej spisać testament w obecności notariusza.

Chcemy przepisać nieruchomość na dwójkę dzieci. Co wtedy?

Jeżeli do przepisania mamy jednolitą nieruchomość (widniejącą w ewidencji lub księdze wieczystej jako jedna), należy ją albo uprzednio podzielić na dwie odrębne, albo przepisać nieruchomość jako współwłasność obdarowanych (np. dla dwojga dzieci po 50 proc.).