Jest kilka możliwych sposobów sporządzenia testamentu. Testament można sporządzić samodzielnie bądź odpłatnie u notariusza. Jakie są różnice i korzyści sporządzenia testamentu odręcznie, a jakie w kancelarii notarialnej. Podajemy aktualne stawki taksy notarialnej.

Testament - co zawiera i kto może go napisać

Testament jest jednostronną czynnością prawną, w której testator (osoba zostawiająca testament) osobiście poprzez zachowanie szczególnej formy, dokonuje rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Testament jest dokumentem, w którym spadkodawca wyraża ostatnią wolę i powołuje do spadku konkretne, wybrane przez siebie osoby modyfikując ustawowy krąg dziedziczenia.

Testament może sporządzić osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testament ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym.

Jak sporządzić testament

Jest kilka możliwych sposobów sporządzenia testamentu. Testament można sporządzić samodzielnie (testament własnoręczny) bądź u notariusza.

Testament własnoręczny

Testament własnoręczny należy sporządzić pismem odręcznym. Musi zostać podpisany pod wolą testatora oraz musi zawierać datę.

Raz sporządzony testament można następnie odwołać, niszcząc go lub spisując nowy dokument. Sporządzenie testamentu jest czynnością osobistą - nie można go sporządzić przez pełnomocnika.

Jeżeli testament został sporządzony z zachowaniem wszystkich wymogów przewidzianych przez prawo spadkowe, to jest ważny, mimo że do dziedziczenia została powołana osoba, która już nie żyje. Nawet jeśli testator wie o zgonie, nie musi uaktualniać testamentu.

Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści oraz pod wpływem groźby.

Testament notarialny

W przypadku testamentu notarialnego należy udać się do notariusza, który zadba o kwestie formalne. Konieczne będzie dokonanie zapłaty odpowiedniej taksy notarialnej. Testament jest sporządzany w formie aktu notarialnego, który zawiera oświadczenie woli testatora stanowiące rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci.

Przepisy dotyczące formy testamentu notarialnego mają na celu zapewnienie autentyczności testamentu, woli i zdolności testowania. Według Sądu Najwyższego, jeśli testament ma formę aktu notarialnego, to powinien zostać sporządzony szczególnie starannie, tak aby po jego otwarciu i ogłoszeniu nie budził wątpliwości ani co do swej powagi, rzeczywistej woli testatora i okoliczności sporządzenia, ani co do swojej postaci jako dokumentu o walorach dokumentu urzędowego i jego treści.

Zaletą sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego jest to, że jego oryginał jest przechowywany w sejfie w kancelarii notarialnej. Chroni go to przed zniszczeniem, sfałszowaniem czy próbą ukrycia przez osoby nieżyczliwe spadkodawcy.

Testament u notariusza. Ile kosztuje

Wysokość wynagrodzenia notariusza określa się w drodze umowy notariusza ze spadkodawcą. Wynagrodzenie to nie może być jednak wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Najczęściej notariusze pobierają taksę w maksymalnej wysokości.

  • maksymalna stawka taksy notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego/testamentu wynosi 50 zł;
  • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku (wydziedziczenie) – 150 zł;
  • testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł;
  • odwołanie testamentu – 30 zł.

Kwoty są bez podatku VAT. Dodatkowe koszty testamentu notarialnego obejmują opłatę za wypisy (6 zł plus VAT za każdą stronę).