17 sierpnia tego roku weszły w życie przepisy dotyczące spadków transgranicznych. Celem jest ułatwienie postępowań spadkowych w sytuacjach, w których trzeba załatwiać sprawy związane z nabyciem spadku w różnych państwach UE.
Przed zmianami procedura nabycia spadku bywała bardzo skomplikowana. Wystarczy bowiem sobie wyobrazić sytuację, w której polski spadkodawca mieszkał we Włoszech, a pracował we Francji. Po jego śmierci spadkobiercy musieli załatwiać sprawy i w Polsce, i we Włoszech, i we Francji. Na dodatek urzędnicy w jednym z krajów nie chcieli uznawać dokumentów wydanych przez urzędników w innym. Pojawiały się też wątpliwości, wedle jakich przepisów powinno toczyć się postępowanie spadkowe. Unia Europejska postanowiła w końcu te problemy rozwiązać. Kłopoty związane z okazywaniem dokumentów powinny zostać wyeliminowane dzięki stworzeniu nowego dokumentu. Jest nim europejskie poświadczenie spadkowe.
Pozostałe problemy mają odejść w niebyt dzięki nowym przepisom zawartym przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.
I tak podstawową zasadą będzie to, że właściwy dla zajęcia się sprawą będzie sąd ostatniego zwykłego miejsca pobytu spadkodawcy. To zaś oznacza, że jeśli Polak będący spadkodawcą mieszkał na stałe we Włoszech, przy postępowaniu spadkowym stosowane będą włoskie przepisy.
To jednak w oczywisty sposób nie ułatwia życia spadkobiercom. Stąd też w nowych regulacjach przewidziano coś takiego jak wybór prawa właściwego. Sporządzając testament, spadkodawca może bowiem wskazać, by wszelkie sprawy związane z dziedziczeniem po nim odbywały się nie w kraju i nie według przepisów jego ostatniego miejsca zwykłego pobytu, lecz według prawa kraju ojczystego. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by Polak – nawet mieszkający we Włoszech – określił, że chce, aby jego bliscy postępowanie spadkowe toczyli według prawa polskiego i co do zasady w Polsce. Jeśli więc nie chcemy przysporzyć problemów bliskim, warto zmienić ostatnią wolę w ten sposób, aby określić w niej, że chcemy, aby wszelkie sprawy związane z postępowaniem spadkowym toczyły się według prawa polskiego. Warunkiem jest to, aby zostało wybrane prawo jednego kraju i to takiego, którego obywatelstwo posiada testator.