Zgodnie z art. 921 § 1 k.p. odprawa emerytalno-rentowa przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa emerytalno-rentowa?

Zgodnie z art. 921 § 1 k.p. odprawa emerytalno-rentowa przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.

Pracownik przechodzi na emeryturę pomostową. Czy musimy mu wypłacić odprawę emerytalno-rentową?
Przepis dotyczący odprawy emerytalno-rentowej obejmuje również przejście pracownika na emeryturę pomostową oraz wszystkie rodzaje renty z tytułu niezdolności do pracy.

Pracownica uzyskała rentę rodzinną po zmarłym mężu i w z związku z tym wypowiedziała umowę o pracę. Czy musimy wypłacać jej odprawę emerytalno-rentową?
Odprawa emerytalno-rentowa nie będzie należna w przypadku przejścia pracownika na rentę rodzinną (wyrok SN z 9 grudnia 1999 r., sygn. akt I PKN 408/99).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby być uprawnionym do odprawy emerytalno-rentowej?


Nabycie prawa do odprawy emerytalno-rentowej wymaga wystąpienia czterech przesłanek:1) spełnienia przez pracownika warunków uprawniających do renty lub emerytury,2) ustania stosunku pracy oraz3) przejścia na rentę lub emeryturę oraz4) związku ustania stosunku pracy z przejściem na emeryturę lub ren-tę.Zasadniczo dla uzyskania prawa do odprawy emerytalno-rento-wej spełnienie warunków do renty lub emerytury powinno nastąpić w czasie trwania stosunku pracy. Orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszcza jednak sytuacje, kiedy odprawa będzie należna nawet gdy stanie się to po ustaniu stosunku pracy. W przypadku renty istotne jest, aby schorzenie, prowadzące finalnie do spełnienia warunków do renty, powstało w okresie zatrudnienia (por. uchwała SN z 7 stycznia 2000 r., sygn. akt III ZP 18/99). Możliwa jest zatem sytuacja, kiedy pracownik uzyska prawo do odprawy rentowej po spełnieniu warunków do renty w trakcie przebywania na zasiłku chorobowym po ustaniu stosunku pracy. W przypadku odprawy emerytalnej Sąd Najwyższy dopuścił sytuację, w której odprawa będzie należna, gdy osiągnięcie wieku emerytalnego nastąpi w niedługim czasie od ustania stosunku pracy. Możliwe będzie również uzyskanie prawa do odprawy po osiągnięciu wieku emerytalnego w okresie pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy. Dla uzyskania odprawy emerytalnej istotne jest również, aby pracownik nie podjął po ustaniu stosunku nowej pracy

Więcej na temat umów o pracę przeczytasz w książce