Enea: Sytuacja epidemiczna nie wpłynęła dotąd negatywnie na grupę


Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Sytuacja epidemiczna dotychczas nie wpłynęła negatywnie na Eneę, a wyniki całego 2020 r. powinny również być pozytywne, wynika z wypowiedzi wiceprezesa ds. finansowych Jarosława Ołowskiego.
"Staramy się projekcji nie ujawniać. Sytuacja [związana z pandemią] w zasadzie nie ma negatywnego wpływu na naszą grupę, być może będzie wpływ pozytywny w drugiej części roku" - powiedział Ołowski podczas telekonferencji.
Dodał, że informacje na temat tego roku spółka przekaże na konferencji dotyczącej wyników za I kw.
"Dziękuję pracownikom za wkład w wyniki 2019 r. i mam nadzieję, że ten rok, który będzie dla nas prawdopodobnie nie aż tak rekordowy, również zakończymy dodatnimi wynikami" - powiedział także wiceprezes.
W sprawozdaniu zarządu za 2019 r. Enea wskazała, że na dzień jego sporządzenia rozwój sytuacji jest trudny do przewidzenia, podobnie jak potencjalne negatywne skutki dla działalności operacyjnej i finansowej.
"Dalsze rozprzestrzenianie się wirusa może bowiem powodować spadek aktywności gospodarczej (obecnie liczne ograniczenia działalności dotyczą hoteli, restauracji, kawiarni, galerii handlowych), spadek zapotrzebowania na energię elektryczną, a w konsekwencji spadek jej produkcji, co może negatywnie wpłynąć na przychody ze sprzedaży grupy. Niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną może powodować ograniczenie produkcji węgla kamiennego i przychodów ze sprzedaży w segmencie Wydobycia. W obszarze dystrybucji, na obecnym etapie realizowana jest podstawowa działalność, a procesy krytyczne są zabezpieczone ciągłością działania. Możliwe jest pogorszenie wskaźnika rotacji należności, w związku z trudną sytuacją gospodarczą i ograniczeniem zdolności płatniczych odbiorców energii elektrycznej" - czytamy w raporcie.
Wahania na globalnych rynkach spowodowały w ostatnim czasie także istotne zmiany cen energii elektrycznej, praw do emisji CO2 surowców, a także istotne wahania na rynkach kapitałowych, które w przypadku zmiany w trwałe tendencje mogą spowodować zmiany w założeniach stosowanych w testach na utratę wartości majątku grupy, wskazano także.
"W związku z opisanymi powyżej zdarzeniami po dniu bilansowym zarząd Enea S.A. przeanalizował podstawowe założenia dotyczące szacunków w sprawozdaniu finansowym. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego zarząd Enea SA podtrzymuje ich zasadność w długim terminie. W związku z niepewnością wywołaną pandemia wirusa SARS CoV 2 zarząd Enea S.A. na bieżąco analizuje jej wpływ na kluczowe założenia i oszacowania mogące mieć wpływ na sytuację Grupy Enea" - czytamy dalej.
W związku z reorganizacją pracy i zwiększonymi zabezpieczeniami spowodowanymi stanem epidemicznym mogą nastąpić przesunięcia planowanych remontów i modernizacji jednostek wytwórczych, m.in. do konkluzji BAT. Znaczna zmienność cen produktów na giełdach towarowych powoduje konieczność zaangażowania dodatkowych środków na zabezpieczenie zawartych transakcji, zaznaczono również.
Enea odnotowała 423,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 686,74 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15 867,59 mln zł w 2019 r. wobec 12 925,85 mln zł rok wcześniej.
Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na GPW.
(ISBnews)