Większość spraw z zakresu budownictwa w I instancji załatwia powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który podlega staroście. Wyłącznie te sprawy, które są związane z realizacją inwestycji na terenach zamkniętych, w obszarze dróg, portów czy lotnisk rozstrzygane są w I instancji przez inspektora wojewódzkiego. Nadzór merytoryczny nad wszystkim sprawami sprawuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Wszystkie zadania administracyjne związane z budownictwem wykonywane są przez organy administracyjno-budowlane (starosta jako organ pierwszego stopnia oraz wojewoda, jako organ wyższego stopnia) oraz przez nadzór budowlany. Ich podstawowym obowiązkiem jest nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego.
Organy administracyjno-budowlane oraz nadzór budowlany odpowiedzialne są także za wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych przez prawo budowlane.
W celu sprawnego wykonywania swoich funkcji organy administracji w budownictwie mogą dokonywać czynności kontrolnych, a nadzór budowlany może w każdym czasie wejść do obiektu budowlanego czy na teren budowy. Wszystkie czynności kontrolne powinny być jednak przeprowadzane w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika bądź osób przez nich upoważnionych. Albo też kontrola może być przeprowadzona w obecności właściciela, zarządcy obiektu lub pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku. W razie nieobecności tych osób czynności kontrolne mogą być dokonywane w obecności przywołanego pełnoletniego świadka.
Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu swoich zadań mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu, a także świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz informacje na temat:

Powołania inspektora powiatowego

Obowiązkach inspektora wojewódzkiego

Powoływaniu GINB

Zadaniach głównego inspektora

Jakości wyrobów budowlanych

Zadaniach starosty w budownictwie

Rozstrzygnięciach wojewody

Współpracy administracji z nadzorem

Relacjach pomiędzy organami

Uwagach NIK do pracy nadzoru budowlanego

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Prawa Administracyjnego: Zadania nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej.