Trzy pytania do PAULINY CICHALEWSKIEJ, prawnika z Kancelariii Prawnej Jerzy T. Pieróg - Jeżeli grunty wchodzące w skład rodzinnego ogrodu działkowego są w użytkowaniu wieczystym PZD, to możliwe jest, w drodze aktu notarialnego, na wniosek działkowca, ustanowienie na jego rzecz prawa użytkowania wieczystego działki.
Reklama
JERZY KOWALSKI
Co jakiś czas w rządzie powraca pomysł umożliwienia działkowcom wykupu ich ogrodów na własność. Jakie formy władania ogrodami działkowymi są dopuszczalne obecnie?
PAULINA CICHALEWSKA
Najczęściej jest tak, że w myśl ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych Polski Związek Działkowców (PZD) ustanawia, w drodze uchwały, na rzecz swojego członka bezpłatne i bezterminowe prawo używania działki i pobierania z niej pożytków. Jednak jeżeli grunty wchodzące w skład rodzinnego ogrodu działkowego są w użytkowaniu wieczystym PZD, to możliwe jest, w drodze aktu notarialnego, na wniosek działkowca, ustanowienie na jego rzecz prawa użytkowania wieczystego działki.
Jakie kroki powinien wykonać działkowiec, aby taką umowę zawrzeć?
Warunkiem zawarcia umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki na jego użytkownika jest posiadanie tego prawa przez PZD. Jeśli członek związku, czyli działkowiec, chce mieć prawo do użytkowania wieczystego, może zwrócić się do PZD, by w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej w formie aktu notarialnego, ustanowione zostało to prawo. Po podpisaniu umowy, notariusz składa wniosek do sądu o wpis do księgi wieczystej prawa użytkowania wieczystego. Członkowie PZD, z tytułu nabycia prawa użytkowania lub użytkowania wieczystego działki, zwolnieni są od podatków i opłat oraz z podatku od nieruchomości. Zwolnienie to nie obejmuje altan i obiektów gospodarczych przekraczających normy powierzchni zabudowy do 25 mkw. w miastach i do 35 mkw. poza nimi oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich.
Czy sytuacja takiego działkowca jest inna niż działkowca, który ma bezpłatne i bezterminowe prawo używania działki i pobierania z niej pożytków?
Działkowiec z prawem użytkowania wieczystego ma o wiele więcej praw niż zwykły użytkownik. Zgodnie z kodeksem cywilnym użytkownik wieczysty może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób, może swoim prawem rozporządzać i przenieść je na inną osobę. Użytkowanie wieczyste zbliżone jest do prawa własności. Natomiast w przypadku użytkowania, mamy do czynienia z ograniczonym prawem rzeczowym. Polega ono na obciążeniu rzeczy prawem do jej używania i pobierania pożytków. Prawo to jest niezbywalne, a wskutek niewykonywania przez dziesięć lat wygasa.