Wielu przedsiębiorców prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. Jednak odpowiadają oni solidarnie, całym swoim majątkiem za jej zobowiązania. Czy odpowiedzialność tę można ograniczyć przekształcając spółkę cywilną w spółkę handlową?
Tak. Przepisy kodeksu spółek handlowych pozwalają na takie przekształcenie. Przede wszystkim spółkę cywilną można przekształcić w jawną. Taka zmiana wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników.
Przed zgłoszeniem wspólnicy muszą dostosować umowę spółki cywilnej do przepisów o umowie spółki jawnej. Z chwilą wpisu do rejestru spółka cywilna staje się spółką jawną. Spółce jawnej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników.
Spółka przekształcona pozostaje zasadniczo podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, z których spółka cywilna korzystała przed przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.
Spółka cywilna może być również przekształcona w inną spółkę handlową niż spółka jawna (czyli w spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z o.o. albo spółkę akcyjną).
Do takiego przekształcenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową. Wspólnicy spółki cywilnej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.
W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową, inną niż spółka jawna, spółce przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników spółki cywilnej.
Przy okazji warto wyjaśnić, że stosownie do przepisów prawa cywilnego spółka cywilna nie jest traktowana jako odrębny podmiot prawa.
Potwierdza to fakt, że spółka cywilna nie jest wpisywana jako odrębny podmiot ani do Krajowego Rejestru Sądowego, ani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
W przypadku natomiast kłopotów finansowych spółki cywilnej wierzyciel może dochodzić zaspokojenia roszczeń z całego majątku jej wspólników.