Prawo zamówień publicznych wprowadziło do polskiego systemu zamówień publicznych pojęcie rażąco niskiej ceny. Niestety ustawa nie zawiera jego definicji.
Na skutek braku precyzyjnej definicji znaczenia tego pojęcia brakuje również jednoznacznej wykładni, kiedy mamy do czynienia z rażąco niską ceną. W zaistniałej sytuacji pozostaje wykorzystywanie wykładni kształtowanej przez sądy i Krajową Izbę Odwoławczą.

Cel wprowadzenia pojęcia