Bank będzie mógł dokonać podziału hipoteki, która zabezpiecza kilka wierzytelności. Wpis nowych hipotek do księgi wieczystej nastąpi na podstawie oświadczenia wierzyciela.
Jedna hipoteka będzie mogła zabezpieczać kilka wierzytelności tego samego wierzyciela. Co więcej, będzie można z niej utworzyć kilka hipotek. Ich łączna wartość nie może jednak przewyższyć sumy hipoteki sprzed podziału. Jeśli więc bank udzieli dłużnikowi trzech pożyczek o wartości 25 tysięcy złotych każda i zabezpieczy je wspólną hipoteką o wartości 75 tysięcy złotych, będzie mógł podzielić ją na trzy hipoteki o wartości 25 tysięcy złotych każda. Takie przekształcenie, które będzie możliwe dzięki przepisom znowelizowanej ustawy o księgach wieczystych i hipotece, może mieć praktyczne znaczenie na przykład w razie sprzedaży (cesji) jednej z tych wierzytelności.
Zgodnie z nowymi przepisami wierzyciel, który zechce dokonać podziału hipoteki zabezpieczającej kilka należności, będzie musiał złożyć stosowne oświadczenie właścicielowi nieruchomości.

Moment podziału

Podział nastąpi z chwilą dokonania wpisu nowych hipotek do księgi wieczystej. Oświadczenie o dokonaniu podziału wierzyciela musi więc zostać złożone do sądu wieczystoksięgowego w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Sąd nie będzie natomiast badał, czy wierzyciel doręczył je właścicielowi obciążonej hipoteką nieruchomości. Dokonując wpisu, oprze się na samym oświadczeniu wierzyciela.

Jedna hipoteka

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami jedna hipoteka mogła zabezpieczać tylko jedną wierzytelność. Po nowelizacji to się zmieni. Możliwe będzie objęcie jedną hipoteką kilku wierzytelności przysługujących tej samej osobie. Wierzytelności tych nie musi łączyć żadna więź prawna (poza wspólnym wierzycielem). Mogą być one wyrażone w różnych walutach, mieć ustaloną bądź nieustaloną wysokość czy też powstawać sukcesywnie. Przepisy wymagają jedynie, by w umowie ustanawiającej hipotekę określone były stosunki prawne (na przykład umowy dostaw, pożyczek) oraz wynikające z nich wierzytelności objęte zabezpieczeniem.
Podstawa prawna
Art. 681 ustawy z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 131, poz. 1075).