Czy ustawa o działalności ubezpieczeniowej przewiduje, że Komisja Nadzoru Finansowego może ustanowić zarząd komisaryczny w celu naprawy kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń?
Tak. Z dniem ustanowienia zarządu komisarycznego wygasają mandaty członków zarządu zakładu ubezpieczeń oraz ustanowione prokury i pełnomocnictwa. Ponadto ulegają zawieszeniu prawa i obowiązki innych organów zakładu ubezpieczeń. Zarząd komisaryczny ma prawo podejmowania decyzji we wszelkich sprawach zastrzeżonych w przepisach prawa i statucie do właściwości zarządu, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia zakładu ubezpieczeń.
Podstawowym prawem, ale i obowiązkiem zarządu komisarycznego będzie prowadzenie spraw zakładu ubezpieczeń w celu naprawy jego sytuacji finansowej i reprezentowanie go wobec osób trzecich. Ponadto zarząd komisaryczny będzie zobowiązany do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością zakładu ubezpieczeń we wszystkich dziedzinach jego działalności, przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności zakładu ubezpieczeń w roku finansowym, zatwierdzania tych sprawozdań, wyrażania zgody na istotne czynności prawne dokonywane przez zakład ubezpieczeń (np. podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości, emisji obligacji, nabyciu własnych akcji, zmianie statutu).