Każda rozwiedziona osoba może się domagać podziału majątku wspólnego i wnieść wniosek do sądu rejonowego. Gdy w skład majątku wspólnego wchodzi mieszkanie, to wówczas sąd orzeknie o tym, kto je otrzyma.
O tym, kto otrzyma mieszkanie po rozwodzie lub orzeczeniu separacji małżonkowie mogą zadecydować sami albo przeprowadzić podział mieszkania i pozostałego majątku u notariusza (gdy odbywa się to na ich zgodny wniosek) albo w sądzie (gdy sami proponują sposób podziału albo gdy nie mogą porozumieć się i sąd musi za nich podjąć decyzję o tym, kto dostanie poszczególne rzeczy ze wspólnego mienia).
Gdy po orzeczeniu rozwodu lub separacji mąż i żona domagają się podziału majątku wspólnego, to powinni złożyć wniosek w sądzie rejonowym. Jest to sąd właściwy ze względu na miejsce położenia dzielonego majątku. Gdy w skład majątku wspólnego wchodzi mieszkanie, to sąd również zadecyduje o tym kto je otrzyma
Podziału majątku oraz przyznania mieszkania może żądać nawet osoba, która swoim nagannym postępowaniem doprowadziła do rozpadu małżeństwa. Wina nie ma żadnego wpływu na sposób przeprowadzenia działu, a małżonek winny oraz niewinny mają takie same prawa do części majątku wspólnego, jaki przypadnie im po podziale. Wina rozkładu pożycia nie jest więc powodem, który uzasadniałby podział mieszkania na dwie nierówne części. Na wielkość części przyznanej małżonkowi przez sąd nie ma również wpływu to, czy będzie on wychowywał wspólne dzieci.
Wnioskodawca ma prawo domagać się:
● podziału majątku wspólnego na dwie równe części
● albo ustalenia nierównych udziałów małżonków w tym majątku,
● ustalenia, jakie wydatki i nakłady zostały poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie oraz które z nich powinny zostać zwrócone osobie, która je poniosła.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto zostanie w mieszkaniu po rozwodzie małżonków.W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania: - Czy mieszkanie zawsze sąd przyzna obojgu małżonkom- Czy majątek małżonków, którego się dorobili, zawsze jest wspólny- Czy sąd okręgowy rozstrzygnie o podziale majątku