Z przepisów wynika, że zakres umocowania prokurenta może być szeroki. Jest on w stanie skutecznie dokonywać czynności mogących istotnie wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Czy prokurent może zbyć albo obciążyć przedsiębiorstwo spółki?
Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa udzielanym przez przedsiębiorcę, podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do niemal wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Z uwagi na doniosłość i znaczenie dla przedsiębiorcy pewnych czynności prawnych, a także z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa obrotu, art. 1093 kodeksu cywilnego wymaga jednak dla pewnych czynności dokonywanych przez prokurenta pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Przy zawieraniu umów zbycia przedsiębiorstwa, oddania przedsiębiorstwa do czasowego korzystania oraz do zbywania i obciążania nieruchomości, prokurent powinien legitymować się dodatkowym pełnomocnictwem, udzielonym przez przedsiębiorcę w takiej samej formie, jaka wymagana jest dla zawarcia umowy.
Natomiast nabycie przez prokurenta przedsiębiorstwa czy nieruchomości, a także zawarcie umów dzierżawy tychże na rzecz przedsiębiorcy, nie wymaga już szczególnego pełnomocnictwa.
Jeżeli prokurent zawrze umowę, przekraczając zakres swoich uprawnień, ważność umowy będzie zależała od jej potwierdzenia przez przedsiębiorcę, w którego imieniu została ona zawarta. Odmowa potwierdzenia czynności powoduje, że umowa staje się nieważna z mocą wsteczną – od chwili jej zawarcia.
Mając na uwadze przepisy k.s.h., należy również wskazać, że zawarcie przez spółkę kapitałową umowy dzierżawy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego wymaga zezwolenia zgromadzenia wspólników. Czynność prawna w tym zakresie zawarta przez prokurenta, posiadającego nawet pełnomocnictwo do dokonania takiej czynności, będzie nieważna, o ile zgromadzenie wspólników nie wyrazi zgody na jej zawarcie.