Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej chce wprowadzić katalog lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego. W razie braku takiego planu zasady sytuowania obiektów budowlanych określałyby krajowe przepisy urbanistyczne.
Planuje też stworzyć odrębną procedurę dla specjalnej grupy zamierzeń budowlanych: inwestycji koniecznych. Takie zmiany założeń do kodeksu budowlanego są efektem prowadzonych w ostatnich tygodniach konsultacji społecznych.
Przedstawił je wczoraj na Ogólnopolskiej Konferencji Konsultacyjnej w Warszawie Janusz Żbik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, który jest przewodniczącym zespołu do spraw projektu założeń do kodeksu budowlanego.

Lokalne plany

Nowe regulacje przewidują wprowadzenie katalogu lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego, do których będą należały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zabudowy.
– Miejscowe plany zabudowy będą nową kategorią aktu prawa miejscowego o uproszczonej procedurze sporządzania, który umożliwi uzupełnienie istniejącej zabudowy w uporządkowany sposób.
Wprowadzenia ich od dawna domagało się środowisko inwestorów, szczególnie w dużych miastach – mówi adwokat Marcin Mamiński z Kancelarii Mamiński i Wspólnicy.

Kodeks ma stworzyć odrębną procedurę dla inwestycji koniecznych

Obowiązywać ma zasada, że będzie można budować na terenach przeznaczonych na ten cel w lokalnych planach zagospodarowania. Zespół, który opracowuje założenia do projektu, chce też dopuścić możliwość zabudowy innych obszarów, ale wciąż trwają dyskusje co do sposobu ich określenia.
Możliwości te mają dotyczyć np. drobnych remontów, rozbudowy i innych inwestycji dopuszczonych na obszarach nieobjętych lokalnymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ale inwestycje będą też dopuszczalne poza obszarami zabudowanymi i obszarami rozwoju zabudowy na podstawie krajowych przepisów urbanistycznych.

Inwestycje konieczne

Podczas konsultacji ze środowiskiem inwestorów, stowarzyszeń branżowych, organizacji zawodowych, pracowników nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej oraz przedstawicieli samorządów wynikła potrzeba uwzględnienia w projekcie także szczególnych regulacji odnośnie do inwestycji koniecznych.
Będą to zamierzenia budowlane o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia interesu gospodarczego, społecznego, obronności lub bezpieczeństwa państwa.
Projekt przewiduje specjalną procedurę przygotowania takiej inwestycji. Będzie ona wymagała sporządzenia wstępnej dokumentacji planistycznej i wystąpienia z wnioskiem do właściwego ministra o kwalifikację inwestycji jako koniecznej. Następnie rozporządzenie o jej zakwalifikowaniu będzie musiała wydać Rada Ministrów.
Do wojewody będzie zaś należało wydanie zarządzenia o przeznaczeniu terenów pod taką inwestycję i o zatwierdzeniu dokumentacji planistycznej, którą sporządził wnioskodawca.

Etap legislacyjny
Projekt założeń