Rzecznik praw dziecka wystąpił do ministra sprawiedliwości w sprawie reprezentacji małoletniego w postępowaniu karnym, kiedy sprawcą przestępstwa jest jedno z rodziców dziecka.
W uchwale z 30 września 2010 r. (sygn. I KZP 10/10) Sąd Najwyższy zauważył, że rodzic nie może jako przedstawiciel ustawowy wykonywać praw małoletniego w postępowaniu karnym, jeżeli oskarżonym jest drugie z rodziców.
Zgodnie z art. 99 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w takiej sytuacji małoletniego reprezentuje kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.