Rzetelności przetargów chroni nie tylko prawo zamówień publicznych, ale i kodeks karny. Osoby, które stosują podstępne zabiegi w celu otrzymania zamówienia publicznego albo starają się bezprawnie zakłócić procedury przetargowe, podlegają odpowiedzialności karnej. Nie ma przy tym znaczenia, czy występują w nich jako oficjalni uczestnicy.
Karalne jest zarówno używanie siły wobec uczestników przetargu, oszukiwanie ich, że przetarg się nie odbędzie zgodnie z zaplanowanym terminem, jak i zakłócanie porządku po to, by uniemożliwić licytację. Zgodnie z art. 305 par. 1 kodeksu karnego do odpowiedzialności może zostać pociągnięty każdy, kto udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

Korzyść majątkowa