Niekiedy dłużnicy dokonują czynności prawnych z inną osobą z pokrzywdzeniem wierzyciela. Gdy ta osoba uzyska korzyść majątkową, wierzyciel może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną wobec niego. Czy dotyczy to też stosunków z przedsiębiorcami?
Tak. W obowiązujących przepisach uregulowano sytuację, w której na skutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych.
W takim przypadku domniemywa się, że przedsiębiorcy było wiadomo, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Wynika to z art. 527 par. 4 kodeksu cywilnego.