Intensyfikacja obrotu międzynarodowego powoduje, iż coraz częściej w sporze biorą udział osoby niemające adresu zamieszkania lub siedziby w Polsce. Uczestnictwo takiego podmiotu w postępowaniu sądowym obwarowane jest szczególnym obowiązkiem. Zgodnie bowiem z art. 11355 k.p.c. strona mająca miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązana jest wskazać tu pełnomocnika do doręczeń.
W razie zaniechania przeznaczone dla tej strony pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Przy pierwszym doręczeniu należy stronę o tym pouczyć, jak również wskazać możliwość złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz poinformować, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

Unijne rozporządzenie