Ustawa – Prawo o ruchu drogowym określa maksymalne stawki za odholowanie i przechowywanie auta. Jednak rady miast czy powiatów przy ich ustalaniu kierują się obwieszczeniem ministra finansów, w którym są one wyższe niż określone w ustawie. Które limity są więc tymi obowiązującymi?
Jak wyjaśnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w tej sprawie obowiązujące są limity określone w obwieszczeniu ministra finansów. – Stawki określone w art. 130a ust. 6a ustawy – Prawo o ruchu drogowym należy traktować jako kwotę bazową obowiązującą na dzień wejścia w życie tego przepisu, która corocznie jest waloryzowana, zgodnie z art. 130a ust. 6c ustawy – tłumaczy Małgorzata Woźniak, rzeczniczka resortu.
Resort przypomina, że choć maksymalne stawki opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów są ustalone w art. 130a ust. 6a ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, to zgodnie z art. 130a ust. 6b tej ustawy maksymalne stawki tych opłat (określone w ust. 6a) obowiązujące w danym roku ulegają corocznie zmianie na następny rok w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Dlatego zgodnie z art. 130a ust. 6c kodeksu drogowego na każdy rok kalendarzowy minister finansów ogłasza również, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”, maksymalne stawki opłat – o których mowa w ust. 6a, z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 6b, zaokrąglając je w górę do pełnych złotych.
Zgodnie z ustawą rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, ustala więc corocznie w drodze uchwały wysokość opłat przy wykorzystaniu mechanizmu waloryzacji, zgodnie z ust. 6b i 6c art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.