Co zrobić w sytuacji, gdy mamy na działce starą szopę albo altanę, która się rozsypuje? Najlepiej ją wyburzyć – ale żeby uniknąć problemów z prawem, lepiej zrobić to zgodnie z przepisami.

Legalnie, bez pozwolenia

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego nie na wszystkie rozbiórki musimy mieć pozwolenie.

Bez pozwolenia można wyburzyć:

Reklama

• budynki i budowle, które nie zostały wpisane do rejestru zabytków i nie są objęte opieką konserwatorską - ale tylko te o wysokości poniżej 8 m i w przypadkach, gdy ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;

• obiekty i urządzenia budowlane, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Reklama

Bez pozwolenia, ale zgłosić trzeba

Pomimo tego, że do wyburzenia wymienionych obiektów nie trzeba mieć pozwolenia – sam fakt rozbiórki należy zgłosić właściwemu organowi.

Zgłoszenie robót rozbiórkowych składamy w urzędzie starostwa powiatowego lub w urzędzie miasta na prawach powiatu.

Ważne, by w zgłoszeniu określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót.

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy także dołączyć:

1) zgodę właściciela obiektu;

2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;

3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;

4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;

5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi.

Czasami pozwolenie jest konieczne

Może się jednak zdarzyć, że właściwy organ nałoży na nas obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu, ale tylko wówczas, gdy zaistnieje ryzyko pogorszenia stosunków wodnych, warunków sanitarnych i stanu środowiska, albo gdy rozbiórka wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót rozbiórkowych.

Nagłe przypadki

Istnieją również tzw. nagłe przypadki, gdy roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem. Możliwie jest to wówczas, gdy prace rozbiórkowe mają na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Trzeba jednak pamiętać, że rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

Kiedy zostanie wydane pozwolenie na rozbiórkę

Zgodnie z przepisami ustawy pozwolenie rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim:

1) przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymaganego przepisami o ochronie środowiska;

2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów.

Do wykonywania robót rozbiórkowych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

Opłaty

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego nie podlega opłacie skarbowej.
Jednak w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego należy zapłacić 36 zł.

Opłatę tę uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, czyli w momencie składania wniosku, a dokonuje się przelewem, przekazem na rachunek bankowy właściwego organu administracyjnego, bezpośrednio w kasie bądź u inkasenta.

Kary

Może się zdarzyć, że organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że powstał stan sprzeczny z przepisami techniczno-budowlanymi i wyda postanowienie dotyczące zaprzestania podjętych działań.

Na to trzeba uważać, bowiem stwierdzenie istnienia naruszenia przepisów techniczno-budowlanych może nawet skutkować nałożeniem obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego, czyli odbudowania budynku.

Rzecz jasna - w każdym przypadku może zapaść inne rozstrzygnięcie, ponieważ każdy stan faktyczny jest wyjątkowy i musi być indywidualnie rozstrzygnięty.

Procedura związana z nielegalną zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego częścią
pobierz plik
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
Ustawą o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)