Spółdzielnia mieszkaniowa ma 6 miesięcy na podpisanie umowy o przeniesienie własności. Wcześniej wnioskodawca musi uregulować zaległe opłaty i koszty poniesione w związku z budową mieszkania

Czy mogę od razu udać się do notariusza

Chcę przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania w odrębną własność. Czy mogę załatwić sprawę od razu u notariusza?

Przekształcenie mieszkania spółdzielczego w odrębną własność składa się z kilku etapów. Podpisanie aktu notarialnego i wpis nowego właściciela do księgi wieczystej nieruchomości kończy tak naprawdę procedurę uwłaszczenia. Aby ją zainicjować, należy złożyć do zarządu spółdzielni mieszkaniowej pisemny wniosek o przeniesienie własności lokalu. Powinien on zawierać dane osoby, która ubiega się o uwłaszczenie, jak również informacje o lokalu. W piśmie powinna znaleźć się wzmianka o przysługującym wnioskodawcy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. Należy również zobowiązać się do uregulowania ewentualnych należności z tytułu przekształcenia i poprosić o ich wyliczenie. Kierując się do spółdzielni, warto zabrać ze sobą dwie kopie wniosku. Jedną należy zostawić w spółdzielni, a drugą z poświadczeniem daty złożenia zabierać ze sobą w celach dowodowych. Spółdzielnia nie ma prawa pobierać żadnych opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o przekształcenie prawa do lokalu.
Podstawa prawna
Art. 1714 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222).

Czy można wyodrębnić dwa lokale jednym aktem

Wraz z sąsiadką zastanawiamy się nad złożeniem wniosku o przekształcenie spółdzielczych własnościowych praw do lokali w odrębną własność. Czy możemy zrobić to w jednym akcie notarialnym?

Jednym aktem notarialnym może być objętych kilka czynności, nawet jeżeli nie są dokonywane pomiędzy tymi samymi stronami. Zainteresowani muszą jednak wyrazić na to zgodę, gdyż w grę wchodzi ochrona tajemnicy notarialnej. Akt notarialny jest bowiem tylko udokumentowaniem czynności zawarcia umowy. W przyjęciu takiego rozwiązania nie stoją na przeszkodzie przepisy prawa cywilnego ani prawa o notariacie. Podpisywanie kilku umów o wyodrębnienie własności lokalu nie jest zabronione, ale może nie przynieść spodziewanych korzyści. Na podpisaniu wspólnego aktu notarialnego spółdzielcy mogą zyskać jedynie trochę czasu. Za podpisanie umów zapłacą bowiem tyle samo.
Podstawa prawna
Art. 1714 ust. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222).

Czy spółdzielnia może doliczyć dodatkowe koszty

Złożyłem wniosek o przekształcenie mieszkania własnościowego. Spółdzielnia odpowiedziała, że nie podpisze umowy, dopóki nie pokryję kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej lokalu. Czy możliwość obciążenia takimi kosztami wynika z przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?

Z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika, że zarząd musi zawrzeć z członkiem umowę o wyodrębnienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu po spłacie przypadających na niego zobowiązań związanych z jego budową, a także po uregulowaniu opłat eksploatacyjnych lub innych związanych z utrzymaniem nieruchomości. Spółdzielca musi też zapłacić za notariusza i pokryć koszty postępowania wieczystoksięgowego. W trakcie realizacji wniosku o przekształcenie mogą powstać dodatkowe koszty. Spółdzielnie nie mogą obciążać nimi osób zainteresowanych przekształceniem mieszkania.
Jak podkreślił Sąd Najwyższy, spółdzielnia mieszkaniowa nie może odmówić członkowi spółdzielni ustanowienia w drodze umowy odrębnej własności lokalu, jeżeli spełnił on warunki przewidziane w art. 1714 ust. 1 ustawy. Podstawy do odmowy dokonania tej czynności nie może stanowić zwłaszcza zadłużenie z tytułu innych opłat niż określone w art. 1714 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Podstawa
Art. 1714 ust. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222).
Wyrok Sądu Najwyższego z 15 listopada 2012 r., sygn. akt V CSK 530/2011.

Czy muszę zapłacić za wypisy aktu

W ubiegłym tygodniu podpisałem u notariusza umowę związaną z przeniesieniem na mnie prawa własności do mieszkania spółdzielczego własnościowego. Czy musiałem płacić dodatkowo za wypis aktu notarialnego?

Kwestia dopuszczalności pobierania przez notariuszy dodatkowych opłat za wypisy w związku z podpisaniem aktu notarialnego wyodrębnienia własności lokalu spółdzielczego budzi kontrowersje. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2014 r. jest to więc 420 zł) plus 23 proc. VAT. W praktyce i doktrynie pojawiły się wątpliwości związane z interpretacją użytego w ustawie sformułowania ,,ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy”. W odpowiedzi z 27 lipca 2010 r. na interpelację poselską nr 16573 Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało stanowisko, zgodnie z którym określenie „ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy” oznacza wszystkie czynności notarialne dokonane przez notariusza przy sporządzaniu umowy przeniesienia własności lokalu, w tym sporządzenie aktu notarialnego i odpowiedniej liczby jego wypisów. Do kosztów sporządzenia aktu należy doliczyć koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.
Podstawa prawna
Art. 1714 ust. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222).

Czy spółdzielcze własnościowe prawo różni się od własności

Od wielu lat posiadam mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Nie widzę jednak żadnej różnicy pomiędzy posiadaniem takiego mieszkania a mieszkaniem z odrębną własnością. Czy występują tutaj jakieś różnice?

Odrębna własność stanowi najpełniejsze prawo, jakie może przysługiwać do nieruchomości. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest natomiast ograniczonym prawem rzeczowym, które przede wszystkim uprawnia do posiadania danego mieszkania.
Oprócz tego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest zbywalne (można je sprzedać czy darować), przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Mimo wielu podobieństw pomiędzy tymi prawami należy pamiętać, że w przypadku przysługiwania spółdzielcy własnościowego prawa, jego właścicielem pozostaje spółdzielnia mieszkaniowa. Odrębna własność daje spółdzielcy nie tylko prawo do samego lokalu (a nie tylko jego posiadania), ale także do udziału w nieruchomości wspólnej. Właściciel lokalu nie musi występować o zgodę spółdzielni, gdy chce w nim rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Podstawa prawna
Art. 172 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222).

Czy prezes spółdzielni może zostać ukarany

Minęło już ponad pół roku, odkąd złożyłem wniosek o przekształcenie lokalu. Słyszałem, że prezes może zostać ukarany grzywną za nieuzasadnioną zwłokę. Czy to prawda?

30 grudnia 2008 r. z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych został skreślony art. 272, który przewidywał m.in., że członek zarządu spółdzielni mieszkaniowej, który wbrew obowiązkowi dopuszczał do tego, że spółdzielnia nie zawierała umowy o przeniesienie własności lokalu w ustawowym terminie, popełniał wykroczenie, za które groziła kara ograniczenia wolności lub grzywny. Przepis ten został jednak uznany za niekonstytucyjny.
W razie przekroczenia terminu na podpisanie umowy o przeniesienie własności lokalu spółdzielca powinien w pierwszej kolejności wysłać do zarządu spółdzielni pismo monitujące i wskazać w nim, że mimo upływu przewidzianego czasu wniosek do tej pory nie został zrealizowany. Zarząd powinien ustosunkować się do pisma. Jeżeli tego nie zrobi albo udzieli wymijającej odpowiedzi, trzeba przemyśleć decyzję o złożeniu pozwu do sądu. Jest to jednak uzasadnione tylko wtedy, kiedy zarząd nie robi nic w kierunku uwłaszczenia. Podstawą prawną takiego żądania jest art. 1047 kodeksu postępowania cywilnego w powiązaniu z art. 64 kodeksu cywilnego, czyli prośba o wydanie orzeczenia zastępującego oświadczenie woli. W tym przypadku będzie to decyzja spółdzielni o przeniesieniu własności lokalu.
Podstawa
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 grudnia 2008 r., sygn. akt P 16/2008.

Czy spółdzielnia musi niezwłocznie rozpatrzyć wniosek

Miesiąc temu złożyłem do spółdzielni wniosek o wyodrębnienie własności mieszkania. Czy spółdzielnia ma określony termin na rozpatrzenie żądania?

Spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną. Przekroczenie tego terminu jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Chodzi tutaj o nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej czy zbioru dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.
Nieuregulowany stan prawny występuje także wtedy, gdy spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub też wznieśli go jej poprzednicy prawni. Podpisanie umowy nie będzie ponadto możliwe, dopóki spółdzielca nie ureguluje zadłużenia względem spółdzielni. Chodzi tutaj przede wszystkim o spłatę przypadających na lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami. Koniecznie trzeba również uregulować spłatę zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych (np. czynsz, składki na fundusz remontowy).
Podstawa prawna
Art. 1714 ust. 11 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222).