Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 konstytucji.

W ocenie skarżącej przepisy bezprawnie różnicują status stron postępowania w zakresie ich prawa do sądu w przypadku ugody w postępowaniu nakazowym.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził jednak, że zróżnicowanie nie oznacza automatycznie naruszenia nakazu równego traktowania.

W jego ocenie ustawodawca celowo zastosował taki zabieg. Chciał bowiem zachęcić powoda zainteresowanego uwzględnieniem powództwa w całości, do zawarcia ugody.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2014 r. sygn. SK 53/12

PS