Wydłużenie terminów przedawnienia przestępstw seksualnych, których ofiarą padły dzieci, wprowadzenie mechanizmów mających ograniczyć zjawisko prostytucji nieletnich oraz zagwarantowanie szerszej ochrony ofiarom przestępstw pedofilskich to zasadnicze zmiany wprowadzane obowiązującą od dziś nowelizacją kodeksu karnego. Jej celem jest implementacja dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (2011/93/UE).

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 101 par. 4 k.k. przedawnienie karalności przestępstw seksualnych wobec dzieci nie mogło nastąpić przed upływem 5 lat od ukończenia przez pokrzywdzonego 18 lat. Od dziś przedawnienie karalności nie będzie mogło nastąpić aż do 30. roku życia ofiary.

Modyfikacji uległ również art. 199 par. 3 penalizujący czyn polegający na obcowaniu płciowym z małoletnim. Karze podlegać będzie nie ten, kto „doprowadza małoletniego do obcowania płciowego”, lecz „obcuje płciowo z małoletnim”. Nowa redakcja przepisu ma w założeniu ograniczyć zjawisko dziecięcej prostytucji. Nie uzależnia już bowiem odpowiedzialności karnej od tego, z czyjej inicjatywy dochodzi do karalnych zachowań. W ślad za nowym brzmieniem przepisu, karze pozbawienia wolności do lat 5 będzie podlegał „ten, kto obcuje płciowo z małoletnim lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej albo doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonywania, nadużywając zaufania lub udzielając w zamian korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy”.

Zwiększona zostaje także kara za produkcję, utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie, posiadanie, rozpowszechnianie lub prezentowanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego, a także związanych z prezentowaniem przemocy lub z udziałem zwierząt. Maksymalny wymiar kary pozbawienia wolności wyniesie 12 lat (dotychczas było to lat 8).

Dzięki zmianie art. 202 par. 4 k.k. spenalizowane zostanie natomiast utrwalanie treści pornograficznych z udziałem każdej osoby poniżej 18 r.ż., bez ograniczania się – jak do tej pory – do ochrony w tym zakresie jedynie małoletnich poniżej 15. roku życia. Zwiększony zostaje także wymiar kary za nakłanianie innej osoby do uprawiania prostytucji (stręczycielstwo) oraz ułatwianie uprawiania prostytucji w zamian za korzyści majątkowe (kuplerstwo). Sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, a nie jak dotychczas karze pozbawienia wolności do lat 3.

Etap legislacyjny

Weszło w życie 26 maja 2014 r.