Nie każdy obywatel w Polski może uzyskać dostęp do borni. Zasady udzielania (i cofania) pozwoleń na broń, zbywania oraz przechowywania i deponowana broni i amunicji, jej przewozu na terytorium RP, przywozu oraz wywozu za granicę jak i zasady funkcjonowania strzelnic określone zostały w ustawie z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji.

Kto wydaje pozwolenie?

Na ternie Rzeczpospolitej Polskiej broń palną oraz amunicję posiadać można tylko i wyłączenie na podstawie pozwolenia wydanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji właściwego miejscowo dla osoby bądź podmiotu obiegającego się o uzyskanie takiego pozwolenia.

Komendant Powiatowy Policji z kolei wydaje pozwolenia na broń pneumatyczną, miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i urządzenia w postaci rękojeści z ukrytym ostrzem, która nie posiada cech broni, kastetów, pałek imitujących kije baseballowe, nunczak, pałek z metalową końcówką bądź wykonanych z metalu, kusz czy paralizatorów.

Pozwolenie na broń wydawane jest na podstawie decyzji administracyjnej. Określony w niej musi zostać cel wydania broni, ilość egzemplarzy oraz jej rodzaj

I w jakich sytuacjach?

Organ Policji może wydać pozwolenie na broń tylko w szczególnych, uzasadnionych przypadkach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa będą to:

• Ochrona osobista;
• Ochronna innych osób lub mienia
• Cele łowieckie;
• Cele sportowe;
• Cele kolekcjonerskie;
• Cele pamiątkowe i szkoleniowe.
Kto nie otrzyma broni

Zakazane jest wydawanie pozwolenia na broń osobom nie mającym ukończonych 21 lat, z zaburzeniami psychicznymi lub o znaczenie ograniczonej sprawności psychofizycznej. Broni nie otrzyma także osoba wykazująca istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, uzależniona od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, nieposiadająca zamieszkania na terytorium RP, co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego w szczególności skazanych prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takiego przestępstwa.

Wyjątkowo, możliwe jest wydanie pozwolenia na broń osobie, które ukończyła 18 lat, w sytuacji, gdy szkoła, organizacja sportowa lub stowarzyszenie złoży odpowiedni wniosek. Takie pozwolenie dotyczyć będzie jedynie broni przeznaczonej do celów sportowych.

Wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na broń organowi Policji należy przedłożyć orzeczenie lekarskie i psychologiczne wydane przez odpowiedniego psychologa lub lekarza

Kary za nielegalne posiadanie broni

Zgodnie z art. 263 § 2 Kodeksu karnego, osoba posiadająca broń palną lub amunicję bez wymaganego zezwolenia podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Przekazanie lub udostępnianie natomiast legalnie posiadanej broni osobie bez uprawnień zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.