Jeżeli zdaniem sądu roszczenia lub prawa, których dotyczy powództwo są bezzasadne wnioskującej osobie nie zostanie przyznana pomoc finansowa w postaci redukcji kosztów. Pomoc zawodowego pełnomocnika zostanie ustanowiona w ramach potrzeby.

Sąd Apelacyjny w Krakowie zajmował się sprawą kobiety, która twierdziła, że poprzez złe decyzje Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie i Prezesa Sądu Rejonowego w Krakowie zostały naruszone jej dobra osobiste. Powódka uważała, że przedstawiciele Skarbu Państwa w powiązanym postępowaniu wybrali na opiekuna jej matki złą osobę (a powinni byli wybrać ją). Na skutek czego kobieta zmarła, z powódka się rozchorowała. Zażądała zadośćuczynienia w postaci 50 tysięcy złotych wraz z odsetkami od każdego z mężczyzn. Kobieta wnosiła także o ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz zwolnienie z kosztów sądowych.

Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił jej wniosek. Zdaniem składu orzekającego kobieta nie uzasadniła swoich żądań. Na potwierdzenie swoich słów zaprezentował jedynie ogólne twierdzenia i wydarzenia, które miały miejsce, ale nie posiadały żadnego związku ze sprawą o naruszenie dóbr osobistych.

Sąd Apelacyjny zgodził się z tymi spostrzeżeniami. Przypomniał treść art. 109 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010r. nr 90 poz. 594) zgodnie z którym „sąd odmawia zwolnienia od kosztów sądowych stronie w razie oczywistej bezzasadności dochodzonego roszczenia lub obrony praw”. Co do pełnomocnika z urzędu zastosowanie ma art. 117 § 5 kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 poz. 101). Stanowi on, że „sąd uwzględni wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny”.

Biorąc powyższe pod uwagę sąd uznał, że zażalenie kobiety należy oddalić. Uznano, że stwierdzenie że „sądy należą do sekto-siatki, gdyż nie reagują na śmierć ludzi” oraz przytoczenie niezwiązanych ze sobą stwierdzeń to za mało by żądania uznać za zasadne. Słowa zaliczono do kategorii nielogicznych.

„Zauważyć należy, że odmowa zwolnienia od kosztów sądowych na podstawie wspomnianej normy może mieć miejsce jedynie wówczas gdy bezzasadność zgłoszonego roszczenia przez stronę ubiegającą się o skorzystanie z dobrodziejstwa zwolnienia jest oczywista w tym znaczeniu, że bez potrzeby głębszej analizy faktów powołanych dla uzasadnienia żądania od początku dla każdego prawnika jest jasne, że nie może być ono chociażby w części uwzględnione” – uzasadniono.

Sytuacja materialna wnioskodawcy nie jest w tej sytuacji brana pod uwagę. Sad nie znalazł także podstaw do przydzielenia kobiecie pełnomocnika z urzędu.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Sygn. akt: I ACz 1256/15