Jakie formalności muszą zostać wypełnione aby ślub konkordatowy (kościelny) był uznany przez polskie prawo?

Osoby, które zdecydowały się na wzięcie ślubu konkordatowego (kościelnego) muszą liczyć się z koniecznością wypełnienia dodatkowych formalności, aby małżeństwo było uznawane prawnie.

Aby ślub wyznaniowy miał skutki cywilne konieczna jest wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego i uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Wymogi wobec osób zawierających małżeństwo są takie same jak w przypadku standardowego ślubu cywilnego, tzn. przyszli małżonkowie muszą być pełnoletni (kobieta może mieć 16 lat, pod warunkiem uzyskania zgody sądu), nie mogą być w związku małżeńskim, nie mogą być blisko spokrewnieni, ani spowinowaceni w linii prostej, a także nie mogą być w stosunku przysposobienia.

W USC będą potrzebne następujące dokumenty:

- Dowód tożsamości.

- Dowód opłaty skarbowej w wysokości 84 zł.

- Zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa (w razie konieczności).

- Zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia ( w razie konieczności).

Podczas składania wniosku należy zapewnić o braku przeciwwskazań wobec zawarcia małżeństw. Konieczne będzie podpisanie oświadczenia o nazwisku i nazwiskach przyszłych dzieci. Kierownik USC powinien wydać zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Dokument należy przekazać kapłanowi udzielającemu ślubu. Dokument zazwyczaj otrzymuje się od ręki, ważny jest jednak tylko przez 6 miesięcy.Podczas ślubu należy złożyć przed duchownym zaświadczenie, potwierdzające złożenie w jego obecności oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Kapłan ma obowiązek w ciągu 5 kolejnych dni przekazać dokumenty do USC, które zarejestruje związek.