Na chwilę przystanąłem przed sklepem, by załadować towar i po powrocie zobaczyłem, jak mój samochód odjeżdża na lawecie. Miałem pecha, gdyż akurat przechodzili tędy strażnicy miejscy i stwierdzili, że zatrzymałem się w miejscu niedozwolonym. Szybko zorganizowali holowanie – żali się pan Maciej. – Czy straż miejska ma prawo odholowania samochodu z jezdni na mój koszt, nawet jeśli zatrzymałem się na trochę? Kto ustala wysokość opłat za usuwanie pojazdów i ich przechowywanie oraz na jaki cel są one przekazywane? Postraszono mnie jeszcze utratą samochodu, gdy w porę go nie odbiorę. Czy to prawda – pyta czytelnik.
Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydają przede wszystkim policjanci, strażnicy miejscy (gminni), a także osoby dowodzące akcją ratowniczą, jeżeli samochód utrudnia jej prowadzenie. Oni decydują, ale zupełnie kto inny zajmuje się faktycznym odholowaniem auta.
Policja ma prawo nakazać usunięcie samochodu z drogi na koszt właściciela, jeśli ten nie okaże dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie (jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju niebędącym członkiem UE), a także wtedy, gdy auto przekracza wymiary dopuszczalnej jego masy lub nacisku osi (chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu). Kolejną sytuacją uprawniającą do odholowania auta jest pozostawienie go na miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych (jeśli auto nie jest oznaczone kartą parkingową dla niepełnosprawnych), kierowanie samochodem przez osobę nieposiadającą uprawnień do kierowania, a także kierowanie nim przez osobę, której zatrzymano prawo jazdy (jeśli nie ma możliwości odprowadzenia auta przez inną osobę, np. rodzinę czy znajomego osoby zatrzymanej).
Natomiast strażnik miejski nakazuje odholowanie samochodu, gdy pozostawiono go w miejscu oznaczonym znakiem wskazującym, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela, oraz wtedy, gdy został zaparkowany na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych bez oznaczenia go kartą parkingową. I ostatnią sytuacją, która właśnie spotkała pana Michała, jest pozostawienie samochodu w miejscu zabronionym i kiedy utrudnia on ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.
Czasem samochód może, ale nie musi, być usunięty z drogi na koszt właściciela. Do przypadków takich zaliczyć można: kierowanie nim przez osobą, która jest nietrzeźwa lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, osobę, która nie posiada przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu, a także wtedy, gdy stan techniczny auta zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza zasady ochrony środowiska. ©?
Kara ma urzędowe granice
Opłaty pobierane za holowanie nie mogą być wyższe od stawek ustalanych corocznie przez ministra finansów. Ich wysokość zależy od rodzaju pojazdu – najniższa jest za rower i motorower. Jeszcze w tym roku za odholowanie samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t zapłacimy 485 zł, dodatkowo 39 zł za każdą dobę przechowywania. W 2016 roku opłata ta zmaleje do 480 zł, natomiast nie zmieni się opłata za przechowywanie. Większy pojazd (o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t) to już koszt 606 zł plus 51 zł za każda dobę przechowywania (w 2016 roku – 599 zł, opłata za przechowywanie również pozostaje bez zmian).
OPINIA EKSPERTA
Małgorzata Woźniak rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:
Wysokość opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu ustala rada powiatu w drodze uchwały. Stanowią one dochód własny powiatu. Natomiast przepadek auta może nastąpić, gdy prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie trzech miesięcy od dnia jego usunięcia. W tej sytuacji starosta (nie wcześniej niż po upływie 30 dni od daty powiadomienia) występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu.
Podstawa prawna
Art. 130 a ustawy 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.). Pkt 3 obwieszczenia ministra finansów z 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. poz. 632). Pkt 3 obwieszczenia ministra finansów z 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. poz. 707).