Problem zaległości w wypłatach należnych wynagrodzeń dotyczy szerokiego grona pracowników. W większości przypadków powodem zwłoki pracodawcy jest zła sytuacji na rynku i wynikające z tego problemy finansowe.

Należy jednak pamiętać, że wypłata wynagrodzenia jest obowiązkiem pracodawcy, a przerzucenie na pracownika ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej jest niedopuszczalne, co oznacza, że nie może on ponosić negatywnych konsekwencji związanych z brakiem koniunktury na rynku. W dzisiejszym poradniku skupimy się na kwestii terminowej umowy o pracę zawartej na czas określony i wynikających z niej roszczeń o zapłatę zaległego wynagrodzenia. Podpowiemy też pracownikom, jak dochodzić zaległego wynagrodzenia za pracę.

Istota umowy na czas określony

Umowa na czas określony jest umowa terminową. Zawierana jest ona na pewien określony, oznaczony w umowie czas, przy czym przepisy Kodeksu pracy nie wskazują ani górnej ani dolnej granicy czasu trwania umowy na czas określony (zob. R. Terlecki, N. Szok, Prawo pracy w praktyce, Warszawa 2015, s. 40). Po upływie okresu wskazanego w umowie, umowa ulega rozwiązaniu, a więc gaśnie stosunek pracy. Umowa o pracę na czas określony może być zawarta nawet na bardzo krótki okres czasu, np. na 3 miesiące. W skrajnych przypadkach zdarzało się, że pracownik zatrudniony na umowę terminową obejmującą krótki okres czasu nie otrzymał wcale należnego mu wynagrodzenia. Wygaśnięcie stosunku pracy nie zwalnia jednak pracodawcy z obowiązku zapłaty zaległego wynagrodzenia.

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty [ wzór dokumentu ]

Wypłata wynagrodzenia obowiązkiem pracodawcy

Terminowa i prawidłowa wypłata wynagrodzenia jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym wprost z przepisów prawa pracy. Pracodawca nie może uwolnić się od powyższego obowiązku nawet wówczas, gdy boryka się z problemami finansowymi. Obowiązek ten ma charakter bezwzględny. Zasadą jest, że wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie, przy czym wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. W przypadku bardzo krótkich umów o pracę na czas określony zdarzało się niekiedy, że pracodawca zalegał z wypłatą wynagrodzenia za cały czas trwania tej umowy i nie regulował należności mimo składanych przez pracownika wezwań do zapłaty. Z uwagi na fakt, że prawo do wynagrodzenia wynika z samej istoty stosunku pracy, nie ma przeszkód ażeby dochodzić należności na drodze sadowej. Działanie takie powinno jednak poprzedzać wezwanie pracodawcy do zapłaty należnego wynagrodzenia. Pracownik może tym samym przedstawić pracodawcy przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jeżeli i to okaże się nieskuteczne, pracownik powinien dochodzić swych roszczeń w sądzie.

Co należy załączyć do pozwu?

Przede wszystkim do pozwu należy dołączyć umowę o pracę, gdyż to ona jest podstawą roszczenia pracownika. Istotą stosunku pracy jest to, że pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Natomiast jednym z elementów koniecznych umowy o prace jest określenie wynagrodzenia za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników tego wynagrodzenia. Do pozwu warto jest załączyć ponadto wszystkie inne dokumenty, które potwierdzają nasze roszczenie, jak chociażby świadectwo pracy, oświadczenie o wypowiedzeniu (jeżeli umowa o pracę została rozwiązana za wypowiedzeniem), listy płac potwierdzone przez pracodawcę, listy obecności itp.

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty [ wzór dokumentu ]

Podstawa prawna:
Art. 22, art. 25, art. 29 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz.1502).

Natalia Szok, aplikant radcowski, redaktor SerwisPrawa.pl