Wpływ na wysokość stawek za korzystanie z utworów chronionych prawami autorskimi będą miały także stacje telewizyjne i rozgłośnie radiowe.
Komisja Prawa Autorskiego na wniosek organizacji zbiorowego zarządzania będzie prowadziła postępowanie w sprawie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów. W postępowaniu tym stroną będą także organizacje zrzeszające korzystających z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. W konsekwencji nadawcy telewizyjni czy radiowi zyskają wpływ na to, ile zapłacą za emisję utworów.
Takie zmiany wprowadzi nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którą z niektórymi poprawkami Senatu przyjął Sejm. Jedna z poprawek określiła, że tabele z wynagrodzeniami za korzystanie z utworów będą musiały być publikowane w biuletynie informacji publicznej Ministerstwa Kultury. Zmiany te trafią teraz do podpisu prezydenta.
Nowela ustawy jest przede wszystkim konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który kilka lat temu zakwestionował przepis dotyczący trybu postępowania przed Komisją Prawa Autorskiego podczas zatwierdzania przedstawianych przez organizacje zbiorowego zarządzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań. Sędziowie zarzucili brak możliwości uczestniczenia w tym postępowaniu, w charakterze strony, użytkowników praw autorskich, czyli tych, którzy tantiemy płacą. Teraz będą mogli mieć wpływ na wysokość tych wynagrodzeń, o ile zgłoszą swoją chęć udziału w postępowaniu przed Komisją Prawa Autorskiego.
Zgodnie z nowelą postępowanie przed Komisją Prawa Autorskiego w sprawie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń powinno być zakończone w ciągu sześciu miesięcy. Będzie mogło zostać przedłużone, jeżeli pojawią się wyjątkowe okoliczności, ale decyzję o tym będą musieli podjąć wszyscy uczestnicy postępowania.
Nowela określa, że zespół orzekający może jedynie zatwierdzać tabele wynagrodzeń albo odmówić ich zatwierdzenia, ale nie będzie mógł dokonywać żadnych zmian w poszczególnych tabelach.