Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta RP. Ustawa zastępuje ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z 2005 r.

Celem uchwalonej ustawy jest utworzenie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (zwanej dalej również Prokuratorią Generalną) w miejsce znoszonej Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

"Nowo utworzona instytucja z dniem 1 stycznia 2017 r. przejmuje zadania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Równocześnie ustawa stanowi, iż państwową jednostkę organizacyjną Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa przekształca się w Urząd Prokuratorii Generalnej" - napisano na stronie Kancelarii Prezydenta RP. Prezydent ustawę podpisał w środę.

Jak wskazano, celem działania Prokuratorii Generalnej jako wysoko wyspecjalizowanego instytucjonalnego pełnomocnika jest zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności ochrony praw i interesów Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa oraz mienia państwowego nienależącego do Skarbu Państwa, w szczególności w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami jurysdykcyjnymi.

Zgodnie z ustawą, Prokuratoria będzie też opracowywała dla premiera stanowiska dotyczące projektów czynności prawnych, aktów normatywnych, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Polski. Prokuratoria ma ponadto opiniować projekty aktów normatywnych dotyczących istotnych praw lub interesów Polski, w tym Skarbu Państwa oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także dotyczących postępowania przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Do jej zadań należeć też będzie zapewnienie pomocy podmiotom reprezentującym Skarb Państwa, jeśli chodzi o negocjacje i ugodowe rozwiązywanie sporów.

Ponadto Prezes Rady Ministrów może wyznaczyć Prokuratorię Generalną do zastępowania Rady Ministrów lub ministra w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Prokuratoria Generalna nie wykonuje zastępstwa w postępowaniu karnym. Jednakże Prokuratoria Generalna może, na uzasadniony wniosek podmiotu reprezentującego Skarb Państwa lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przejąć zastępstwo w postępowaniu karnym, jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa

W ustawie zapisano, że prezes Prokuratorii Generalnej tworzy Sąd Polubowny właściwy w sprawach sporów między innymi niż Skarb Państwa państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem wskazanych w ustawie regulacji (dotyczących m. in. zastępstwa osób prawnych przez Prokuratorię Generalną, organizacji sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej czy wydawania przez Prokuratorię Generalną opinii prawnych o projektach umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych i umów o doradztwo prawne), które wchodzą w życie 1 lipca 2017 r. Z dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy traci moc ustawa z 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.