Wygaśnięcie kadencji członka SKO uzasadnia przedłużenie terminu na załatwienie sprawy. Organ musi jednak każdorazowo o tym powiadomić i wskazać dokładnie, do kiedy rozstrzygnięcie zostanie wydane – wynika z wyroku WSA w Krakowie.
Zapadł on w sprawie, w której strona odwołała się od decyzji burmistrza odmawiającej przyznania zasiłku okresowego. Akta wraz z odwołaniem wpłynęły do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO) w sierpniu. Po upływie nieco ponad 30 dni skarżący został poinformowany, iż termin na rozstrzygnięcie musi zostać przedłużony do końca października, bo wygasła kadencja członka kolegium prowadzącego sprawę i została ona przydzielona innemu referentowi. Niestety nowy referent otrzymał dokumenty dopiero 20 grudnia. Ze względu na brak uzyskania rozstrzygnięcia skarżący wystosował w styczniu ponaglenie. Tego samego dnia została również wydana decyzja o utrzymaniu rozstrzygnięcia w mocy organu I instancji (burmistrza). W reakcji na to strona złożyła do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę na bezczynność organu.
Sąd wskazał w orzeczeniu, że w istocie doszło do przewlekłości postępowania. Zgodnie bowiem z regulacjami kodeksu postępowania administracyjnego w sytuacji, w której z przyczyn niezależnych nie jest możliwe załatwienie sprawy w pierwotnym terminie, organ jest zobowiązany do wskazania nowej daty wydania rozstrzygnięcia i wyjaśnienia powodów opóźnienia. Tymczasem SKO w piśmie datowanym na wrzesień zobowiązał się do załatwienia sprawy do końca października, po czym sam własnego terminu nie dotrzymał. Nie udzielił również stronie informacji o dalszej potrzebie przedłużenia prowadzonego postępowania.
WSA uznał jednak, że bezczynność organu nie nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa i oddalił żądanie ukarania grzywną. Sąd wziął przy tym pod uwagę stosunkowo krótki okres bezczynności, a także wpływ czynników niezależnych, tj. duży napływ spraw, wygaśnięcie kadencji członka kolegium, który rozpoznawał sprawę, oraz konieczność przekazania jej do innego referatu.
orzecznictwo
Wyrok WSA w Krakowie z 9 czerwca 2020 r., sygn. akt III SAB/Kr 39/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia