Maciej Szermach, adwokat, partner w Kancelarii BSO Prawo & Podatki

Tak. Umowy handlowe często zawierają klauzulę zobowiązującą strony do zachowania w poufności informacji związanych z treścią umowy oraz z jej wykonaniem, w szczególności tajemnic handlowych drugiej strony.Naruszenie klauzuli poufności obwarowane jest zwykle sankcjami w postaci rozwiązania umowy czy kary umownej. Jednak nawet w sytuacji, w której klauzula poufności nie została zastrzeżona, przedsiębiorca musi zabezpieczyć informacje stanowiące tajemnice innej firmy.

Taką tajemnicę stanowią niepodane do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne dane posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Jeżeli zatem w ramach stosunku gospodarczego jeden przedsiębiorca ujawnia drugiemu informacje niezbędne do realizacji umowy, które jednocześnie stanowią jego tajemnicę i które chroni przed dostępem innych osób, przedsiębiorca pozyskujący te informacje w taki sposób również powinien chronić ich poufność.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża interesowi przedsiębiorcy lub narusza go, jest czynem nieuczciwej konkurencji. Czyn nieuczciwej konkurencji można popełnić też nieumyślnie. 

W związku z tym przedsiębiorca powinien chronić wskazane informacje również przed ich nieświadomym ujawnieniem czy udostępnieniem osobom nieupoważnionym w celu ustrzeżenia się przed możliwymi roszczeniami odszkodowawczymi ze strony przedsiębiorcy, którego prawa zostały naruszone. Chroniąc tajemnice handlowe innych podmiotów, przedsiębiorca uniknie też potencjalnej odpowiedzialności cywilnej za ich ujawnienie.