W ostatnich miesiącach w wielu spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych zapowiedziano podwyżki opłat eksploatacyjnych, w tym przede wszystkim opłat za media. W zdecydowanej większości przypadków są one uzasadnione wzrostem kosztów eksploatacji bieżącej nieruchomości czy niezależnym od władz podniesieniem stawek za dostawę wody czy gazu. Nie brakuje jednak przypadków, że podwyżki są podyktowane nieuzasadnionym wzrostem kosztów zarządu albo zbiórką pieniędzy na planowane inwestycje.

Koszty eksploatacji

Obowiązek ponoszenia comiesięcznych opłat za korzystanie z lokalu (nawet gdy spółdzielca jest jego właścicielem) wynika z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Stanowi on, że zarówno członkowie spółdzielni, jak i osoby, które nie mają członkostwa, ale którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat. Zasady pobierania opłat regulują postanowienia statutu.

Podwyżka opat eksploatacyjnych (potocznie nazywanych czynszami) w spółdzielni mieszkaniowej nie może być w żadnym wypadku oderwana od jej sytuacji ekonomicznej i być wprowadzana tylko dlatego, że potrzebuje ona kapitału na budowę nowych bloków lub zamierza zgromadzić dodatkowe środki na wypadek pogorszenia sytuacji finansowej. Opłaty eksploatacyjne nie mogą więc przewyższać kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości spółdzielczych. Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków. Odnosi się to również do zakazu pobierania wyższych opłat, niż wynika to z kosztów utrzymania lokali i nieruchomości wspólnej.

Opłaty eksploatacyjne należy wnosić co miesiąc z góry do 10. dnia miesiąca. Statut spółdzielni może określić inny termin wnoszenia opłat, nie wcześniejszy jednak niż ustawowy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak kwestionować podwyżkę czynszu.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy opłaty za mieszkanie można podnosić częściej niż co pół roku
- Czy zaskarżenie podwyżki zwalnia z płacenia według nowych stawek
- Czy właściciel lokalu może złożyć skargę na decyzję wspólnoty