Nie. Jako zasadę należy przyjąć, że udzielenie członkowi zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez zgromadzenie wspólników zwalnia go z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną jego działaniem czy zaniechaniem wobec spółki. Warto jednak pamiętać, że ta zasada ma ograniczenia.

Odpowiedzialność członka zarządu nie będzie wyłączona, jeśli uchwała o udzieleniu absolutorium była powzięta wobec przedstawienia nieprawdziwych czy też wprowadzających w błąd informacji. Jest to tym bardziej uzasadnione, że członek zarządu mógłby bez trudu sfałszować dokumentację spółki czy też zataić pewne fakty mające wpływ na jej stan finansowy, a następnie uzyskać absolutorium i tym samym oczekiwać zwolnienia z wszelkiej odpowiedzialności. Należy też dodać, że absolutorium może się odnosić jedynie do ujawnionego stanu rzeczy czy też przedstawionych dokumentów. Nie będzie zatem udzielone w stosunku do faktów, o których wspólnicy nie wiedzieli, np. w sytuacji gdy pewne fakty przed nimi zatajono.

Członek zarządu nie będzie także zwolniony z odpowiedzialności, jeśli powództwo o odszkodowanie zostanie wytoczone przez wspólnika spółki. Taką sytuację dopuszczają przepisy, stanowiąc, że wspólnik jest uprawniony do wytoczenia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej spółce. Należy jednak pamiętać, że wspólnik jest uprawniony do wytoczenia powództwa przeciwko członkowi zarządu o naprawienie szkody, jeżeli sama spółka nie wytoczy takiego powództwa w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Wcześniejsze wytoczenie powództwa przez wspólnika będzie się wiązało z jego oddaleniem przez sąd.

Udzielone wcześniej absolutorium nie zwolni członka zarządu z odpowiedzialności także w razie ogłoszenia upadłości spółki. Chociaż przepisy prawa nie stwierdzają tego wyraźnie, należy przyjąć, iż taki stan wystąpi zarówno w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, jak i w przypadku upadłości likwidacyjnej.